Nasr Suresinin Fazileti

By | 10 Ocak 2014

duaNasr Suresinin Fazileti Nedir? Nasr Suresinin Anlamı ve Hikmetleri Bu Yazımızda.

Nasr Suresinin Arapça : Bismillâhirrahmânirrahıym, İzâ câe nasrullâhi vel feth. Ve raeyten nâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ. Fe sebbıh bi hamdi rabbike vestağfirh, innehû kâne tevvâbâ.

Nasr Suresinin Manası : Allah’ın nusreti ve fethi gelince, sen de insanların fevc fevc Allah’ın dinine girdiklerini görünce, hemen Rabbini hamd ile teşbih ve tenzih et. O’nun yarlıgamasını iste. Şüphesiz ki 0, tevbeleri çok kabul edendir.

Nasr Suresi Fazileti :
“İzâ câe nasrullâhi vel feth, Kur’an’ın dörtte birine muadildir. Bu sureyi dört defa okuyan kimseye bir hatim sevabı verilir.”

“İzâ câe nasrullâhi vel feth’i her kim okursa, Mekke-i Mükerreme’nin fethinde hazır bulunup da şehit olmuş gibi ecir verilir.”

Tefsir-i Keşşafın beyanına göre: Bir kimsenin Sure-i Feth’i okumaya gücü yetmezse, Sure-i izâ câe nasrullâh’ı okusun.

İmam-ı Fahri Râzî, Tefsir-i Kebir’inde:

“İzâ câe nasrullâh.. mü’minlerin süresidir. Her mü’min bu sure-i celileyi okuduğunda Allah Teala işlerini açar, onu düşmanları üzerine galip kılar. Maişet sıkıntısı çektirmez. Tevbesini kabul, günahlarını affeder” buyurmuşlardır.

Düşmanın şerrinden korunmak için bu surenin okunmasına devam edilmesinin büyük faydaları olduğuna müşahede edilmiştir.