Kenzül Arş Duası

By | 11 Şubat 2014

dualarKenzül Arş Duası Arapça Okunuşu  

Bismillâhirrahmânirrahıym.

Lâ ilahe illallâhül melikül hakkul mübiyn. Lâ ilahe illallâhül hakemül adlül metiyn. Rabbünâ ve rabbü âbâinel evvelîn. Lâ ilahe illâente sübhâneke innîküntü minez zâlimin.

Lâ ilahe illallâhü vahdehû lâ şerîke leh, lehül” mülkü ve lehül hamdü yühyî ve yümîtü ve hüve hayyün lâ yemûtü ebeden bi yedihil hayru ve ileyhil masıyru ve hüve alâ külli şey’in kadiyr. Ve bihî nesteıynü ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym. Lâ ilahe illallâhü şükran li nı’metih.

Lâ ilahe illallâhü ıkrâren bi rubûbiyyetih. Ve sübhânellâhi tenzîhen li azametih. Es’elükellâhümme bi hakkısmikel mektûbi alâ cenahı cibrîle aleyke yâ rab. Ve bi hakkısmikel mektûbi alâ cenahı miykâiyle aleyke yâ rab.

Ve bi hakkısmikel mektûbi alâ cebheti isrâfiyle aleyke yâ rab. Ve bi hakkısmikel mektûbi alâ keffi azrâiyle aleyke yâ rab. Ve bi hakkısmikellezî semmeyte bihî münkeran ve nekiyran aleyke yâ rab.

Ve bi hakkısmike ve esrâri ıbâdike aleyke yâ rab. Ve bi hakkısmikellezî temme bihil islâmü aleyke yâ rab. Ve bi hakkısmikellezî telekkâhü âdemü lemmâ hebeta minel cenneti fe nâdâke fe lebbeyte düâehû aleyke yâ rab.

Ve bi hakkısmikellezî nâdâke bihî şîtü aleyke yâ rabbi. Ve bi hakkısmikellezîkavveyte bihî hameletel arşi aleyke yâ rabbi. Ve bi hakkısmikel mektûbi fit tevrâti vel incîli vez zebûri vel fürkâni aleyke yâ rab. Ve bi hakkısmike ilâ müntehâ rahmetike alâ ıbâdike aleyke yâ rab. Ve bi hakkı temâmi kelâmike aleyke yâ rab.

Ve bi hakkısmikellezî nâdâke bihî ibrâhîmü fe cealten nâra aleyhi berden ve selâmen aleyke yâ rab. Ve bi hakkısmikellezî nâdâke bihî ismâıylü fe necceytehû minez zebhı aleyke yâ rab.

Ve bi hakkısmikellezî nâdâke bihî ishâku fe kadayte hâcetehû aleyke yâ rab. Ve bi hakkısmikellezî nâdâke bihî hûdü aleyke yâ rab. Ve bi hakkısmikellezî deâkebihî ya’kûbü fe radedte aleyhi besarahû ve veledehû yûsüfe aleyke yâ rab.

Ve bi hakkısmikellezî nâdâke bihî dâvûdü fe cealtehû halîfeten fil ardı ve elente lehül hadîde fî yedihî aleyke yâ rab. Ve bi hakkısmikellezî deâke bihî süleymânü fe a’taytehül mülke fil ardı aleyke yâ rab. Ve bi hakkısmikellezî nâdâke bihî eyyûbü fe necceytehû minel ğammillezî kâne fîhi aleyke yâ rab.

Ve bi hakkısmikellezî nâdâke bihî lysebnü meryeme fe ahyeyte lehül mevta aleyke yâ rab. Ve bi hakkısmikellezî nâdâke bihî mûsâ lemmâ hâtabeke alet tûri aleyke yâ rab.

Ve bi hakkısmikellezî nâdetke bihî âsiyetümraetü fir’avne fe rezaktehel cennete aleyke yâ rab. Ve bi hakkısmikellezî nâdâke bihî benû isrâiyle lemmâ câvezül bahra aleyke yâ rab.

Ve bi hakkısmikellezî nâdâke bihil hıdıru lemmâ meşâ alel mâi aleyke yâ rab. Ve bi hakkısmikellezî nâdâke bihî muhammedün sallellâhü aleyhi ve selleme yevmel ğâri fe necceytehû aleyke yâ rab.

inneke entel keriymül kebiyr. Hasbünallâhü ve nı’mel vekiyl. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym. Ve sallellâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve sellem.