İsm-i Âzam Duası

By | 19 Mart 2014

sifali-dualarİsm-i Âzam Duası Arapça : BismillâhirRahmânirRahim

Lâ ilâhe illallâhü’l Celîlü’l Cebbâr. Lâ ilâhe illallâhü’l Vâhidü’l Kahhâr. Lâ ilâhe illallâhü’l Muttaliu’s Settâr. Lâ ilâhe illallâhü hâliku’l le^le vennehâr.محا ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerîke lehü ilâhen vâhi- den ve nahnu lehü âbidûn. Lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerîke lehü ilâhen vâhiden ve nahnu lehü hâmidun. Lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerîke lehu ilâhen vâhiden ve nahnu lehü şâkirun. Lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerîke lehü Muhammedü’r-Rasûlullâhi yâ Hayyu yâ Kayyûm. Ve salavâtullâhu alâ hayri halkıhî Muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmaîn. Eşhedü enneke Rabben hâliken. Allâhümma’ğfirlî yâ Allâhu yâ Allâhu yâ Allâhu birahmetike yâ erhamer’râhimîn.

İsm-i Âzam Duası Türkçe Manası Anlamı : “Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.”

“Allah’tan başka ilah yoktur. Ancak, Çelil ve Cebbar olan O’dur. O’ndan başka ilah yoktur. Ancak bütün kullarının hallerine vakıf olan ve kusurlarını örtendir.”

“Allah’tan başka ilah yoktur. Gece ve gündüzü yaratan O’dur. Allah’tan başka ilah yoktur. Tektir, şeriki (ortağı) yoktur, tektir ve birdir. Biz O’na hamd ve sena ederiz.’’

“Allah’tan başka ilah yoktur. Ancak o vardır; tektir, ortağı yoktur. Tek bir Allah’tır Biz O’na ibadet ederiz.”

“Allah’tan başka ilah yoktur. Ancak o vardır; tektir ve ortağı yoktur. Tek bir ilahtır. Bizler O’na şükrederiz.”

“Allah’tan başka ilah yoktur.”

“Allah tektir, ortağı yoktur, Muhammed O’nun Resulü’dür. Hay ve Kayyum, O’dur.”

“Allah’ın rahmeti mahlûkatının en hayırlısı olan Muhammed’in, ailesinin ve bütün ashabının üzerine olsun.”

“Şahadet ederim ki Sen hem Rabbimiz ve hem de Hal ikimizsin.•” “Allah’ım, beni mağfiret eyle, ey Allah, ey Allah, ey Allah, rahmetinle beni bağışla. Çünkü Sen merhamet edenlerin en merhametlisisin.”

Bu duaya “ismi Âzam Duası” denir. Bunun tesiri çok büyüktür. Ekseri bu dua sıkıntılı zamanlarda, akşam ve sabah saatlerinde yapılır. Cenab-ı Hakk’a sığınma, yalvarma ve yakarmanın en canlı tablosunu teşkil eylemektedir.