Esma-i Hüsna ve Sırları

By | 15 Mart 2014

duaEsma-i Hüsna ve Sırları Nelerdir? Esma-i Hüsna Yüce Yaratıcımız Allah’ın Güzel İsimlerine Verilen Addır. Esma-i Hüsna ve Sırlarına Vakıf Olmak İçin Faydalarından Yararlanmak İçin Sık Sık Bu Güzel İsimleri Zikretmeliyiz.

Hüvellahüllezi la ilahe illa hü”

Manası: “O öyle bir Allah’tır ki, O’ndan başka ibadet edilecek hiçbir ilah yoktur.”

Bu Zikrin Sırları: Kim her gün devamlı olarak: “Ya Allahü, ya Hü” diye biner defa okursa Cenab-ı Hakk onu kemal-i yakın ile rızıklandırır.

Kim cuma namazından önce abdestli olduğu halde tenha bir yerde: “Ya Allahül mahmüdü fi külli fialih” diye iki yüz kere okursa umduğunu kolaylıkla elde eder. Hekimlerin tedavisinden ümit kestikleri hastalar okursa eceli gelmemişse şifaya kavuşur.
Errahmanü” er rahıym*

Manası: “Dünyada bütün yaranlmışlara durumlarına göre ihsan ve ikram eden, ahirette ise, yalnız müminlere derecelerine göre izzet ve ikram eden O’dur.”

Sırları: Kim tam bir ihlas içinde yalnız olarak: “Ya Rahman” diye yüz defa söylerse izn-i ilahı ile gafletten ve unutkanlıktan halas olur.
Ya rahmane külli şey’in ve rahımeh*

Bu mübarek ism-i şerifler misk, safranla yazılır, bozuk ve çirkin ahlaka sahip olanların evlerinin bir tarafına konursa onda haya belirtileri meydana gelir, ahlakı güzelleşir.
Ya rahıyme külli sarlhm ve mekrübin ve ğayetehu ve meazeh” Ağaçların meyvelerinin bol ve bereketli olması için bu mübarek satır bir kaba yazılır, içerisine su konulur ve bu su bir ağacın dibine dökülür. Bu sudan içen kimse, içirene (yazana) hayranlık duyar.
Manası: “O bütün rnevcudatın padişahı ve idare edicisidir.”

Esrarı: Kim sabah namazlarından sonra samimi bir kalple 121 defa “Ya Melikü” derse Hakk Teala onu fakirlikten kurtaracak bir kapı açar.
Ya tammü fe la tesıfül elsünü külle eelali mülkihi ve ızzih*

Kim, huzur-u kalple on iki gün, yirmi beşer defa bunu okursa, güzel ameller yapmaya muvaffak olur. İşleri açılır, derecesi yükselir. Doksan dokuzar defa her gün okuyan kimse ilim ve marifetle rızıklanır.
Manası:

“O’nun Zat’ı, sıfatları ve isimleri bütün ayıp ve noksanlardan arınmıştır.”

Esrarı:
Sübbuhun kuddusün rabbül melaiketi ver ruh*

Bu mübarek isimler cuma namazını müteakip bir ekmek üzerine yazılır ve bu ekmek kime yedirilirse, Allah Teala’nın onun kalbine ibadet aşkı verir’, onu çeşitli musibetlerden muhafaza eder.
Ya kuddusüt tahiru min külli afetin fe la şey’e yüadilühu min halkıh*

Kim tenha bir yerde kırk gün biner defa bu mübarek sözleri okumaya devam ederse kalp gözü açılır
Manası: “O bütün noksan sıfatlardan salimdir.”

Esrarı: Eceli gelmeyen bir hasta üzerine yüz yirmi bir defa “Ya Selam” diye okunursa hastalığı hafifleşir. izn-i Barı ile şifaya kavuşur.
Ya nekıyyen an külli cevherin lem yerdahu ve lem tühalıthü efalüh*

Çeşitli musibetlere veya bir zulme duçar olan kimse bu duayı okumaya devam ederse, Allah’ın fazl-u keremi ile korktuklarından emin olur.
Manası: “O bütün peygamberlerini tasdik edicidir”

Esrarı: Bu mübarek ism-i şerif otuz altışar defa “Ya Mü’minü” diye okumaya devam eden kimse canını, evladını ve malını, gelecek olan musibetlerin şerrinden muhafaza altına almış olur.

Manası: “O çok ziyade mürakabe edicidir.”

Esrarı: Bu mübarek ism-i şerif “Ya Müheyminü” diye okumaya devam edenler Unutkanlık hastalığından şifaya kavuşurlar.
Manası: “O mutlak galibiyetin yegane sahibidir.”

Esrarı: “Ya Azizü” ism-i şerifini kırk gün kırkar defa okuyana Cenab-ı Hakk yardım eder. Onu hiç kimseye muhtaç etmez.
Ya azizül rnaniul ğalibü ala emrihi fe la şey’e yüadilüh*

Bu ism-i celili ara vermeden yedi gün biner defa okuyanın düşmanı hezimete uğrar.
Manası: “Mutlak ıslah ve kahredici O’dur.”

Esrarı: “Ya Cebbar” ism-i şerifini sabah-akşam yirmi birer defa okuyan kimse, zalimlerin şerrinden .korunur.
Manası: “Azarnet ve kibriyasında O tektir.”

Esrarı: “Ya Mütekebbiru” ism-i şerifini okuyanın hayır ve bereketi çoğalır.
Ya celilel mütekebbiru ala külli şey’in fel adlü ernruhü ves sıdku va’düh*

Bu duayı okuyarak dua edenlerin kadri yükselir. Kimse onunla münazaa edip uğraşmaz.
Manası: “Kainatı yaratan var edici O’dur.”

Esrarı: Gecenin sessizliğinde “Ya Halıku” diyerek zikredenlerin kalpleri nurlanır.
Ya halika men fis semavati ve men fil erdı ve küllün ileyhi rneadühüm”

Yitirilenin bulunması, kayıbın selametle dönmesi için beş bin kere okunursa murad hasıl olur.
Manası: “Mahlukatın ayıpsız yaratıcısı O’dur.”

Esrarı: “Ya Bariü” ism-i celilini aralıksız yedi gün yüzer defa okuyanlar selamete ererler.
Ya bariert nüfüsl bi la misalin hala min ğayrih*

Bu mübarek esmayı okuyarak zikredenlere izzet, saadet ve zenginlik kapıları açılır. Psikolojik bozukluğu olanlar ‘için ziftlenrniş bir tahta parçasının üzerine yazılır da elbiselerine asılırsa şifaya kavuşurlar.
Manası: “Her şeye bir şekil ve süret veren 0′-dur.”

Esrarı: Bu mübarek is m-i celili akşam namazından sonra yirmi birer defa “Ya Müsavviru” diye okuyan kimseler her türlü sıkıntılardan halas olurlar.
Manası: “Çok bağışlayıcıdır.”

Esrarı: “Ya Gaffaru” esmasını cuma namazlarından sonra okuyanlar Allah (c.c.)’ın affına nail olurlar.
Manası: “Bütün mahlukatı kudret elinde aciz ve zelil kılıcıdır, istediğini yapma gücüne sahiptir.”

Esrarı: “Ya Kahharu” esmasını okumaya devam edenlerin nefs-i emtnaresi zayıflar, dünyaya karşı olan sevgisi zail oluduğu gibi düşmanları da perişan olur. Maddi ve manevi düşmanların sonunun gelmesi için, gece ortasında yüz defa okunur ve sonunda şu mealde dua edilir: “Bana zulmederek hakkımı gasbeden filan ( ) dan hakkımı al Allah’ım.”
Sihrin tesirini yok etmek için yukarıdaki esma cam bir kaba misk ve safran karışımı mürekkep ile yazılır, daha sonra bu kaba su konularak hastaya içirilirse Allah’ın izni ile sihir ortadan kalkar. Harp zamanında elbiseye yazılırsa düşmanlar hezimete uğrar.

 

Manası: “Gayb hazinelerinden bol bol veren 0′-dur.”

Esrarı: Duha namazlarından sonra “Ya Vehhab” esmasını okumaya devam edenler mahlukata karşı heybetli görünürler, rızık kapıları da onlara açılır.
Rabbeni li tüzığ kulubeni ba’de iz hedeyteni ve heb leni miri ledünke rahmeh* inneke entel vehhib*

“Ey Rabbimiz! Bizi doğru yola çıkardıktan sonra kalplerimizi imandan saptırma. Katından bize rahmet ihsan eyle. Şüphesiz ki Sen çok bağışlayansın.” Bu ayet-i kerimeyi namazlardan sonra yedişer kere okuyanlar imanlarını, görünür ve görünmez düşmanların şerrinden korurlar.
Manası: “Bütün canlıların rızkını vericidir. Hiçbir kimse başkasının rızkını yiyemez.”

Esrarı: Rızkın çoğalması için bu esma-i ilahiyyeye devam etmelidir. Sabah namazlarından sonra evin dört köşesine kıble tarafından başlanarak okunursa rızkın çoğalmasına vesile olur.

 

Sübhaneke ya rabbe külli şey’in ve varisehü ve razikahü”

Yirmişer kere aç karnına okuyanların zihni ve anlama güçleri genişler. Darda kalanlar ve hasta olanlar cuma namazlarından sonra yüzer defa okumalıdırlar.
Manası: “Zorlukları giderip hayır kapılarını ve dua edenlerin dua kapısını açıcıdır.”

Esrarı: Bu esmaya devam edenlerin kalpleri nurIanır, işleri kolaylaşır. “Ya Fettahu” esmasını sabah namazlarından sonra sağ elini kalbinin üzerine koyarak yetmiştir defa okuyanın kalbi temizlenir, sırrı nurlanır, işleri kolaylaşır ve rızkını kolaylıkla elde eder.
Manası: “O bütün eşyanın en ince taraflarını bilendir.”

Esrarı: “Ya Alimü” ism-i şerifine devam edenlerin ilimleri artar, ma’budunu hakkı ile bilir.

“Ya· allarnel ğuyub”a devam edenler rical-i gayb ile konuşurlar.
Ya alimel ğaybi veş şehadeh” Namazların sonunda yüzer defa okuyanların kalp gözleri açılır.
Ya allamel ğuyubi fe la şey’e yefutühu min ılmihi ve la yeudüh*

Bu esmayı okumaya devam edenlerin unutkanIıkları gider, ezberleme güçleri artar.
Manası: “Eceli gelenlerin ruhlarını alıcıdır.”

Esrarı: Kırk gün birer parça ekmeğe yazılarak yenirse açlık hissedilmez. Bu ismi okuyanların dostları çoğalır.

Manası: “Dilediği mahlukuna ruh ve hayat vericidi ” ır.

“Ya Basitu” is m-i şerifini duha namazlarından sonra onar defa okuyanların rızıkları artar. Eller semaya

doğru kaldırılarak onar defa okunur, yüze sürülürse, ilahı rızık kapıları açılır.
Manası: “Dilediği mahlukuna ruh ve hayat vericidi ” ır.

“Ya Basitu” is m-i şerifini duha namazlarından sonra onar defa okuyanların rızıkları artar. Eller semaya doğru kaldırılarak onar defa okunur, yüze sürülürse, ilahı rızık kapıları açılır.
Manası: “Kullarından bazılarının derecesini indiricidir.”

Esrarı: Bu mübarek ism-i şerif elli defa okuyanların işleri görülür. Sıkıntıdan da emin olurlar.
Manası: “Kullarından bazılarını yükselticidir.”

Esrarı: Bu mübarek ism-i şerif yetmiş defa okuyanlar zalimlerin şerrinden emin olurlar.
Manaşı: “Dilediği kulunu dünyada mal ve evlatla, ahiretteyse cennet ve cemaliyle aziz kılıcıdır.

Esrarı: “Ya Müızzü” ism-i şerifini cuma ve Pazar geceleri kırkar defa okuyan, heybetli görünür.
Manası: “Dilediğini zelil ve hakir kılıcıdır.”

Esrarı: “Ya Müzillü” ism-i şerifini yetmiş beş defa okuyarak secdeye varılır ve dua edilirse, zalim ve hasedcilerin şerrinden emin olunur.
Ya müzille külli cebbarin bi kahri azizi sültanih” Bu mübarek duayı yedi gün biner defa okuyanlar düşmanların şerrinden kurtulurlar.
Manası: “Gizli ve aşikar söylenenleri işiticidir.”

Esrarı: Cuma günü bu mübarek ism-i cemi duha namazını müteakip okuyanların duası kabule şayandır.
Manası: “Her şeyi görüp gözetleyicidir.”

Esrarı: “Ya Basıyru” ism-i celilini cuma namazından önce yüz kere okuyanların basiretini Cenab-ı Hak

açar. Sözünde ve işlerinde onu muvaffak kılar
Manası: “Hükmün mutlak sahibidir.”

Esrarı: Güzelce bir abdest alıp, gecenin sessizliğinde iç huzuru ile “Ya Hakemü” esmasını okuyanların iç

alemini Allah (c.c.) sırlarla doldurur.
Manası: “Gerçek adaletin sahibidir. Her işi ve her şeyi layıkıyla yapar.”

Esrarı: Bu mübarek ism-i celll yirmi parça ekmeğe yazılır ve yenirse bütün mahlukat ona itaat eder.
Manası: “Lütuf ve ihsan edicidir.”

Esrarı: Bu mübarek “Ya Latıyf” ism-i şerifini yüz otuz üç defa okumaya devam edenler çeşitli elemlerden huzura kavuşurlar.
Esrarı: “Ya Habiru” ismini yedi gün iç coşkunluğu ile okuyanlar ruhaniyet kesbederler. Eşyanın esrarına vakıf olurlar. Zalimin yanında bulunan kişi okumaya devam ederse şerrinden halas olur.
Manası: “Nice azaba layık olan kulların azabını tehir edicidir.”

Esrarı: Bu ism-i şerif bir suya okunur da bereketi arzulanan nesneye sürülürse bereketlenir. Deniz vasıtasına sürülürse deniz Metinden selamette olur.
Ya halimü zel enati fela yüadilühu şey’ün min halkıh*

Bu mübarek duayı okumaya devam edenlerin şanı yücelir. Ayva veya bir elmaya yazılıp kocasından nefret eden kadına yedirilirse, aralarındaki Soğukluk muhabbete dönüşür.
Manası: “Büyüklüğünü kendisi bilir. Beşerin aklı, zatını bilmekten acizdir.”

Esrarı: Bu mübarek ism-i şerif çok çok okuyanlar elemlerden kurtulup şifaya kavuşurlar.
Ya azıymü zes senail fahıri vel ızzi vel mecdi vel kibriyai fela yezillü ızzüh*

Zalim sultandan korkan, bu mübarek duayı on iki kez okur ve bedenine üflerse, zalimin şerrinden halas olur.
Manası: “Günahkarlardan istediğini ziyadesiyle affedicidir.”

Esrarı: Çeşitli hastalıklara ve sıtmaya karşı bu ismi şerif üç defa yazılarak taşınırsa bi iznillah şifa bulur.

– “Seyyidül istiğfar” son nefesinde konuşamayan hastalar için yazılarak su içine bırakılır. Elde edilen bu sudan hastanın ağzına damlatılırsa dili çözülür ve kolay can verir.
Manası: “Az amel karşıhğında büyük derece ve sevap vericidir.”

Esrarı: Bu mübarek ism-i şerif kendinde –nefes dartığı, vücudunda bir ağırlık veya yorgunluk hissedenler kırk bir defa yazarak suyunu içerler. Bir kısmını da vücutlarına sürerlerse, Allah’ın izniyle şifaya ererler.
Manası: “Büyüklüğünü anlamaktan bütün halk acizdir.”

Esrarı: Yazılarak çocuk üzerine bağlanırsa zihni gelişir. Fakir üzerine bağlanırsa zengin olur.
Manası: “Çok büyük, evvel i ve sonu olmayan Vacibü’l-Vücud’ dur.”

Esrarı: “Ya Kebiru” esmasını okumaya devam edenlerin ilmi ve bilgisi artar. Anlaşamayan karı-kocanın yemeklerine okunarak yedirilirse anlaşır ve güzelce geçinirler.
Ya kebiru entellezi la tehdil ukülü li vasfı azametih*

Bu mübarek duayı okumaya devam edenler borçlarından kurtulurlar, rızıkları da artar. Makam veya rütbesi tenzil edilenler yedi gün oruçlu olarak biner defa okumaya devam ederlerse, rütbe ve makamlarına tekrar nail olurlar.
Manası: “Çok koruyandır. Yani bütün mahlukatı zevalden, gökleri düşmekten, yerleri batmaktan ve suları kesilmekten muhafaza edendir.”

Esrarı: “Ya Hafıyzu” ism-i şerifini okumaya devam edenler korktuklarından emin olurlar. Yazıp üzerinde taşıyanlar yırtıcı hayvanların arasında da bulunsalar onlardan bir zarar görmezler.
Manası: “Maddi ve manevi rızkı yaratıp yerlerine gönderme gücüne sahip olan O’dur.”

Esrarı: Kim bir kabın üzerine “Ya Mükıytü” ism-i şerifini yedi defa okuyup yine aynı kabın üzerine yazar ve bir yolculuğa çıktığında suyu o kabtan içerse, yolculuğun sıkıntılarından emin olur.
Manası: “Bir hayat boyu herkesin işlediklerinin bütün incelikleriyle hesabını çok iyi bilendir.”

Esrarı: Düşmanından korkan kimse “Ya Hasiybü” ism-i şerifini yedi gün gün yetmiş yedişer defa okuyarak bir afta devam ederse korktuğundan emin olur. Okumaya perşembe günü başlamalıdır.
Manası: “Celalet ve ululuk sahibidir.”

Esrarı:

“Ya Celilü” ism-i şerifini okumaya devam edenler, misk ve safranla yazıp üzerlerinde taşıyanlar halkın arasında sevilir ve sayılır.
Manası:

“Talepsiz ve sebepsiz olarak kullarına ikram ve ihsan buyurucudur.”

Esrarı:

“Ya Kerimü” ism-i şerifini okumaya devam edenlerin bereketleri çoğalır.
Manası: “Muhafaza edip gözetendir.”

Esrarı: “Ya Rakıybü” is m-i şerifini okumaya devam edenler yitiğini bulur. Yolculuğa çıkanın boynuna elini koyup da bu ism-i şerif yedi defa okuyan, onun başına gelecek kötülüğü Allah’ın izniyle önlemiş olur.
Manası: “Duaları kabul edendir.”

Esrarı: Bu mübarek ism-i şerif “Ya Müdbü” diye okumaya devam edenlerin dualarına çabuk cevap verilir.
Manası: “ilmi herşeyi kuşatmıştır.”

Esrarı: “Ya Vasiu” is m-i şerifine devam edenler hırs ve sıkıntıdan kurtuluşa ererler.
Manası: “Hikmet sahibi ve kulları arasında hükmedicidir.”

Esrarı: “Ya Hakimü” ism-i şerifini okumaya devam edenlere ilahı hikmet kapıları açılır, korktuklarından emin olurlar.
Manası: “Kullarını affedici ve onlara rahmetiyle muamele edici ve dilediğine de ziyade merhamet edendir.”

Esrarı: Bu mübarek ism-i celil, bin defa bir emeğin üzerine okunarak aralarında geçimsizlik bulunan ailelere yedirilse, aralarındaki Soğukluk muhabbete dönüşür.
Manası: “İkramı bol, şanı yücedir.”

Esrarı: Arabi ayların ortasında oruç tutulur ve iftar zamanında da “Ya Mecidü” esması okunmaya devam edilirse Allah’ın izni ile maddi ve manevi hastalıklardan şifaya kavuşur.
Manası: “Ölüleri diriltip kabirden çıkaran.”

Esrarı: Yatağında elini göğsüne koyarak “Ya Baısü” ism-i şerifini yüz defa okuyanın kalbi hikmet ve ilimle rızıklanır.
Manası:

“Her şeyi inceliği ile görüp bilen.”

Esrarı: Bu mübarek ism-i celil, asilerin ıslahı için okunur. Ana-babasına isyan edenin başından tutularak “Ya Şehidü” ism-i cemi bir kaç defa okunur. Kocasına isyan eden kadına karşı da okunursa aynı tesiri gösterir.
Manası:

“Varlığı değişmeyen.”

Esrarı:
Kare şeklindeki bir kağıdın dört köşesine “el-Hakku” ism-i şerif yazılır ve seher vakti avucun içine alınarak, ellerin içi semaya kaldırılıp dua edilirse Cenab-ı Hakk duasını kabul edip bütün işlerinde ona yardım eder.
La ilahe illellahül melikül hakkul mübin*

Bu zikri günde yüz defa okuyanların rızkı genişler, işleri kolaylaşır ve fakirlikten kurtulurlar. Günde bin defa okuyanın ahlakı güzelleşir. Tabiatı salaha erer.
Manası: “Mahlukatın işlerini bitiren ve lazım olanı yaratan.”

Esrarı: “Ya VekiI” ism-i şerifini okumaya devam edenlere gelecek musibetler geriye çevrilir. Rüzgarın şiddetinden, yıldırım çarpmasından emin olur. Rızık kapıları da açılır.
Manası: “Çok güçlü.”

Esrarı: Bu mübarek is m-i şerif okuyanların himmeti artar. Cılız ve zayıflar okurlarsa kuvvetlenirler. Zalimi perişan etmek için niyet edilerek bin defa okunur.
Manası: “Son derece güçlü olan.”

Esrarı: “Ya Metinü” ism-i celilini okumaya devam edenler maddi ve manevi kuvvete ererler.
Manası: “Dostlarına yardım eden, düşmanlarını kahreden.”

Esrarı: Bu mübarek is m-i şerif çok çok okuyanların kıyamet gününde hesabı kolayca görülür.
Manası: “Bütün medih ve övgülere layıktır. Bütün varlığın diliyle övülen.”

Esrarı: Bu is m-i celili çokca okumaya devam edenler ahlak-ı hamide. güzel amel ve söz sahibi olurlar.
Ya mahmudü fela teblüğul evhamü künhe celale senai ızzihi ve mecdih*

Bu mübarek duayı okumaya devam edenler uzleti arzularlar ve velayet mertebesine kavuşurlar.
Manası: “Zerrelerden kürrelere kadar her şeyin sayısını bilen.”

Esrarı: Bu ism-i celili okumaya devam edenlere bütün kalpler itaat ederler.
Manası: “Mahlukatı maddesiz olarak yoktan var eden.”

Esrarı: Bu ismin zikriyle meşgul olan kimse her istediğini rüyasında görür. Bu isim aynı zamanda gönül teshiri için de çok önemlidir.