Esma-i Hüsna ve Fazileti

By | 08 Mart 2015

Esma-i Hüsna ve Fazileti
Blsmillahirrahmanirrahıym”

Malum olsun ki, Hak Teala Hazretlerinin, Esma-i Hüsna’sı (Güzel İsimler i vardır. Allah, Kur’ an-ı Keriminde, bu isimlerle kendisine dua edilmesini emreyledi ve buyurdu ki:
«Allah güzel isimleri vardır, onlarla dua ederiz.»

(araf:180)

Ancak bazı isimler vardır ki, bunlar zikredilecek isimler arasında yoktur.

Nitekim bu isimlerden Kur’ an’da geçenler şunlardır:·

EI-mevla, en-Nasir-el-galib, El-Kahir, EI-karib, Er-Rab, En Nasr. EI-A’la, el-Ekrem,ahsen -ül-Halikin, Erham-ür-Rahimin. Zit-Tavl. Zil-kuvvet, Zil-meraic, ve diğerleri gibi. .

Hadislerde geçen isimler de vardır: el-hannan, EI-Mennan, Ed-Daim, El-Cemil ve Subbuh gibi.

İbni mace’nin rivayet in-de ele bazı isimler vardır ki, meşhur oları rivayette bunlar yoktur: EI-Kaim, El-Kadir, EI vitr,el-kafi EI-Ebed gibi..,

Allah onlara rahmet elsin, Meşayih hazretleri buyurdular ki: «Allah’ın isimler! pek çok iken doksan dokuz ismin zikredilmesinin sebebi, diğer şerefli isimlerin manalarının bu isimlerde toplanmış olmasıdır. Bunları okuyan kimse, bütün ilahi isimleri okumuş gibi olur.»

Bazıları dediler ki: “Bu mübarek isimler yüz derecedir. Fakat Resul-i Ekber Aleyhisselm, birini halka açıklamadı: kendisine mahsus olduğu için . Çünkü cennetin dereceleri yüzdür. Bunların en yücesi de vesile derecesidir ki, Resul-i EKrem Aleyhisselm-hun Hazretlerine mahsustur. Bu derecenin ismini ızhar eylemedi. Diğerlerini ızhar eyledi ki, halk muhafaza edip derecelerine vasıl olsunlar.»

Kadri ve şereli çok yüce olun İsm-i Azanıla gelince, Allahın bu doksan dokuz isminin içinde midir, yoksa değilmidir diye ihtilal olunmuştur. Bunlar arasında bulunması galip zandır.

Esmaü’l -Hüsna, Allah’ın Güzel İsimleri

Hüve’llahüllezi lailahe illa hü, er-Rahman, er-Rahim el Melik, el-Kuddüs, es-Selam, el-Mümin, el-Müheymin, el-Aziz,el-Cebbar, el-Mütekebbir, el-Halik, el-Bari, el-Musavvir, el-Gattar. el-Kahhar, el-vehhab, er-Bazzak. el-Fettah. el-Alim. El Kabid, el-Basıt. el-Hatid, er-Rati, el-Muizz, el-Müzill, es-Semi’, el-Basir; el-Hakem, el-Adı, el-Latrt, el-Habir. el-Halim, el-Azim, el-Ğatur, eş-Şekür, el-Aliyy, el-Keblr, el-Hatız, el-Mukit, el Haslb, el-Cetit, el-Kerim, el-Vedüd, el-Mecid, el-Bale, eş- Şehid, el-Hakk, el-Vekil, el-Kaviyy, el-Metin. el-Veliyy, el Kayyürn, el-vacid, el-Macid, el-vahid, el-Ehad, es-Samed..• el- Kaadir, el-Muktedir, el-Mukaddim, el-Muahhir, el-Evvel, el-Ahır, ez-Zahir, el-Baun, el-Vali, el-Muteali, el-Berr, et-levvab, el i Muntakim, el-Afuvv, el-Ha’üt, Maliku’l-Mülki, Zül-celali vel ikram, el-Cami’, el-Ganiyy, el-Muğni, el-Mani’, ed-Otur, en- Nati’, en-N ür, el-Hadi, el-Bedi’, el-Baki, el-vans, ar-Haşid, as- Sabür Celle Celalüh.

Esmlü’l-Hüsna en güzel isimler demektir. Bsml ismineem’ı, yAni çoğuludur. Hüsnü, en güzel manasınadır. Binaenaleyh, en güzel isimler Cenab-ı Allah’a mahsustur. Ve-bütün kemalat onun zatına aittir. Cenab-ı Allah Kur’An-ı Kerim’de Sılre-i A’raf’m 180. Ayetinde:

(Ve llllihll esmiül hüsnl fed’ahü bthA.)

«En güzel isimler (EsmA-i HüsnA) Allah’ındır. O halde bu isimlerle Allah’a dua edin,» buyurmuştur.

Esma-i Hüsna ile yapılacak olan duaların kabul olacağı mezkür Ayet-i kerimeden anlaşılmaktadır.

Kütüb-i Sitte’den Tirmizi-i Şerif’te Ebll Hüreyre (R.A.) rivayetiyle Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:
İnne illahi teala tis’aten ve tis’ıyne ismen men ahsaha dehalel cennete.)

«Muhakkak Allahü TeAlA’mn 99 ismi vardır. Onları sayan (veya ezberleyen) cennete girer .•

Bu cümleden EsmA-i Hüsna’nın sadece 99 ismi olduğu sanılmasın. 99 adedinin söylenmesi hasr için değildir. Ya0ni Allahü Teala’nın yalnız ve sadece 99 ism-i şerifi vardır, fazla denildir diye anlaşılmamalıdır. Bu belki, yalnız tek tek saymak ezberlemek, şuur la anlayıp kavramak manalarını muhtevi ihsa isimlerini bildirmek içindir. Yoksa Kur’ an-ı Kerim’de Allahü Teala’nın bunlardan başka isimleri de beyan olunmuştur.’

Yüce Allah has, olgun, mürüvvet sahibi nicekullanna adlarını bildirmiştir, Bazı kimseler Allahü TeAlA’nm6000 ismi olduğunu söylemişlerdir. Bazıları da Allahü Tella’nın 3000 adı -vardır; 1000 tanesini melekler bilir, 1000 tanesini de nebiler bilir.-3000 tanesi Tevrat’ta, 300 tanesi Zebur’da, 300 tanesi İncil’de. 99 tanesi de Kur’ an’da yazılıdır. Bir tanesi ise Kur’ an-ı Kerim’de gizlenmiş, kimseye bildirilmemiştir, Gizlenen bu ism-i A’zam’·dır, demişlerdir.

Kutbü’l-Azaın Ahmed-er Rufa! Hazretleri bir defasında birinin, Allahü tealla’nın beş bin ism-i şerifi var, dediğini duymuştu. Ona: Hayır, öyle değil! Allabü TeaIl’nm yarattığı denizlerdeki kumları, toprak üstündeki ağaçları ve yaprakları ve daha başka şey’lerin sayısı, kadar ismi vardır! Diye cevab vermiştir.

Her kim ki Esma.:i Hüsna’yı okumak ve Cenab-ı Peygamber’e salavat-r şerife getirmek suretiyle Cenab-ı Brhamer Rahimin Hazretleri’ne karşı tazamı’ ve niYaz ederek duada bulunursa, o kimsenin bu husustaki bütün duaları nezd-i illhide hüsnü surette kabul olmuş olur.

Esmaü l Hüsna
Huvallühüllezi La ilahe illa huve

O, öyle Allah’tır ki, ondan başka hiç bir ilah yoktur . 99 ismin birincisi Allah ism-i Şerifi’dir.
Er-Rahmanu

Dünyada rahmeti bütün mahluklarına am ve şamil alan Allah demektir.
EI-Mu’minu

Emn-ü eman verendir.
Er-Rahimu

Kıyamet gününde rahmeti yalnız müminlere has olan Allah demektir.
EI-Muheyminu

Her şeyi gözetip koruyandır.
EI-Meliku

Mülkü, tasarrufu bir an zeval bulmayan Allah’tır.
EI-Azizu

Mutlak galiptir.

EI-Kuddusu

Noksam mucib her şeyden pak ve münezzehtir.
EI-Cebbaru

Kulların hallerini ve ihtiyaçlarım düzeltendir .
Es-Selamu

Selam ve selametin ta kendisidir.
EI-Mütekebbiru

Büyüklükte eşi olmayandır.
EI-Haliku

Vücuda getireceği herşeyi, hikmeti muktezasınca yaratıp takdir edendir.
EI-Müteal

Onları yoktan var edendir.
EI-Kabidu

Sıkan ve daraltandır.
EI-Musevviru

Varlıklara şekil ve süret verendir.
EI-Basidu

Açan ve genişletendir.
EI-Gaffaru

Mağfireti pek çok olandır.
EI-Hafizu

Yukarıdan aşağıya indiren ve al çantandır.
EI-Kahharu

Her şeye, her istediğini yapacak surette galip ve hakimdir.
Er-Rafiu

Yukarı kaldıran ve yükseltendir.
EI-Vahhabu

Çeşit ‘çeşit nimetleri daima bağışlayıp durandır.
EI-Muzzillu

Zillete ‘düşürüp hor ve hakir edendir.

Cenabı Hakk buyuruyor:

“En güzel isimler Allah’ındır. O halde Allah’a o isimlerle dua ediniz. Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed buyuruyor:

“Allahu Teala’nın doksan dokuz ismi vardır. Onları ezberleyen cennete girer. Allah tektir, teki sever.”;

“Allah Teala’nın doksan dokuz ismi vardır. Kim onları sayar (okursa) cennete girer.”