Berat Gecesinde Okunacak Dua

By | 14 Nisan 2014

dualarBerat Gecesinde Okunacak Dua Arapça : BismillâhirRahmânirRahîm.

Allâhumme yâ zel menni velâ yemünnü aleyke. Yâ Zel celâli velikrâm, yâ zettavli vel-in’âm. Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke yâ zâhirerrâcine, ve yâ cârel müstecirîn, ve yâ emânel hâifîn, ve yâ delîlel mütehayyirîn, ve yâ ğıyâsel müsteğîsîn, ve yâ Erhamerrâhimîn.

Allâhumme in künte ketebtenî fî ümmil kitâbi indeke şakıyyen, femhu annî ismeşşekâveti. Ve in künte ketebteni fî ümmil kitâbi indeke mahrûmen mukteren aleyye rızkî femhu annî hirmânî ve takdîre rızkî, vektübnî indeke ğaniyyen muvaffaken lil hayri muvassian aleyye rızkî fe inneke külte fî ümmil kitâbi yemhullâhu mâ yeşâü ve yüsbitü ve indehu ümmül kitâbi. İlâhî, bittecellil a’zami fî leyletinnisfi min şa’bânel mükerremi, elletî yufreku fîhâ küllü emrin hakîmin ve yebremu, ikşif annî minel belâi mâ a’lemü vemâ lem a’lemü, vağfirli, mâ ente bihi a’lemü inneke entel Eazzül Ekremü. Ve sallallâhu âlâ seyyidinâ Muhammedin ve âlâ âlihi ve sahbihi ve sellim.

Berat Gecesinde Okunacak Dua Türkçesi : “Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Ey veren ve verdiğine sitem etmeyen Allah’ım. Ey celal ve ikram sahibi! Ey kudret ve nimet sahibi, Senden başka ilah yok, ancak Sen varsın. Ey umanların yardımcısı, ey barınmak isteyenlerin barındırıcısı, ey yardım isteyenlerin yardımcısı ve merhamet edenlerin en merha­metlisi.

Allah’ım, eğer ismimi levh-i mahfuzda şaki (kötü) yazdınsa, benden kötülük ismini gider. Eğer yine ismimi katında mahrum ve rızkımı dar yazdınsa, onu sil ve rızkımı çoğalt, beni zengin yaz, hayra muvaf­fak kıl, rızkımı genişlet ve çoğalt. Çünkü Sen, Kuran-ı Kerim’de bu­yurdun ki: “Allah dilediğini mahveder, dilediğini de bırakır. Ana Kitap, O’nun yanındadır.”

İlahi, Berat Gecesi’nde, Şaban ayının yarısında yüce tecellini izhar et Allah’ım. O mübarek gece ki: “O gece hikmetli her iş Allah katından bir emir ile ayrılır.”

Bildiğim ve bilmediğim belaları üzerimden kaldır Allah’ım. Bildi­ğin hatalarımı bağışla. Çünkü Sen, Aziz ve Kerim’sin (Üstün ve Cö­mert’sin). Allah’ın rahmeti Efendimiz Hz. Muhammed’in, Onun ailesi­nin ve ashabının üzerine olsun.”

Berat Gecesi demek, Peygamberim iz’in ana karnına intikal ettiği ve rağbet bulduğu bir gecedir. O gecenin üstünlüğünün bir alameti de Allah’ın rahmetinin coşması ve taşmasıdır. O geceye ait belirli bir na­maz yoktur, ancak dua etmek, tövbe yapmak ve kaza namazı kılmak mümkündür. Bu geceye ait çok bol rahmetler vaat edilmektedir. Ye­ter ki Müslüman o geceleri ganimet bilsin ve değerlendirsin.