Allah’ın Güzel İsimleri İle Dua

By | 09 Aralık 2013

duaAllah’ın Güzel İsimleri İle Nasıl Dua Edilir? Allah’ın Güzel İsimleri Esmaül Hüsna Faziletleri Nelerdir?

Cenab-ı Allah şöyle buyurmuştur: “Allah’ın güzel isimleri vardır; O’na onlarla dua edin.” (A’raf: 180).

Ebu Hureyre radıyallahu anhden: Resulullah saallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş¬tur: Allah teala’nın yüzden bir eksik doksan dokuz ismi vardır. Kim onları ezberlerse, onları bilip onlara iman ederse,onlara güzelce riayet edip mümkün olan manaları ile amele gayret ederse cennete girer. Allah tektir, teki sever, isimleri şunlardır:

Huvallahüllezi lailahe illa hü, hüver rahmanur rahim, elmelik, elkuddus, esselam, elmü’min, elmüheymin, elaziz, elcebbar, elmütekebbir, elhalik, elbari, elmusavvir, elğaffar, elkahhar, elvehhab, errezzak, elfettah, elalim, elbasıt, elha-fıd, errafí, elmuizz, elmüzill, essemi, elbasir, elhakem, eladl, ellatif, elhabir, elhalim, elazim, elğafur, eşşekur, elaliyy, el-kebir, elmuğis, elhasib, elcelil, elkerim, errakib, elmücib, el-vasi, elhakim, elvedud, elmecid, elbais, eşşehid, elhakk, el-vekil, elkaviyy, elmetin, elveliyy, elhamid, elmuhsi, elmübdi, elmuid, elmuhyi, elmümit, elhayy, elkayyum, elvacid, elma-cid, elvahid, essamed, elkadir, elmuktedir, elmukaddim, el-muahhir, elevvel, elahir, ezzahir, elbatın, elveliyy, elmuteal, elberr, ettevvab, elmüntekım, elafüvv, errauf, malikülmülk, zülcelali velikram, elmuksit, elcami, elğaniyy, elmuğni, el-mani, eddarr, ennafi, ennur, elhadi, elbedi, elbaki, elvaris, erreşid, essabur.

O; kendisinden başka ilah olmayan Allah’tır, rahmandır, rahimdir, melik (büyük padişah)tır, temizdir, selamdır, emniyet verendir, hıfz edendir, azizdir, cebbardır, büyüktür, yaratıcıdır, var edendir, şekil verendir, kahhardır, çok ihsan edendir, kapıları açandır, bilendir, genişletendir, alçaltandır, kaldırandır, şeref verendir, hor edendir, işitendir, görendir, hakemdir, adildir, latiftir, haberdardır, yumuşaktır, uludur, affedicidir, şükrü kabul edendir, yücedir, büyüktür, imdad edendir, hesaba çekendir, kerem sahibidir, gözetleyicidir, duayı kabul edendir, geniştir, hikmet sahibidir, kullarını sevendir, şereflidir, diriltendir, şahittir, haktır, vekildir, güçlüdür, metindir, dosttur, övgüye layıktır, amelleri sayandır, başlatandır, tekrarlayandır, diriltendir, öldürendir, ayakta tutandır, her şeyi elde eden, şerefli, tek, kimseye muhtaç olmayan, kudretli, muktedir, öne alan, sona bırakan, ilk, son, zahir, batın, yardımcı, aşkın, iyi, tevbeyi kabul eden, intikam alan, affedici, merhametli, mülkün sahibi, celal ve ikram sahibi, adaletli, toplayıcı, zengin, zengin edici, men edici, zarar verici, fayda verici, nur, hidayet edici, eşsiz, baki, mirasçı, doğru yolu gösteren, sabırlı. Buhari. Tevhid, 7392.