Servetin Çoğalması İçin Okunacak Dua
Rızkın Bollaşması İçin Okunacak Dua
Sıkıntı Anlarında Okunacak Dua
Bu Dua Günde On Defa Okunacaktır
Çok Sıkıntılı İken Okunacak Dua

Servetin Çoğalması İçin Okunacak Dua

Servetin Çoğalması İçin Okunacak Dua Arapçası : (BismillâhirRahmânirRahîm.) Yâ Hâdiyel mudillîne, ve yâ Rahîmel müznibîne ve yâ mükılle aserâtil âsirîne, ihram abdike vel hataral azîmi. Ve lil-müslimîne küllihim ecmaîne, vec’alnâ minel ahyâil merzûkîne, en’amte aleyhim minennebiyyîne vessıddıkîne veşşühedâi vessâlihîne, âmîn, yâ Rabbel âlemîne, velhamdülillâhi Rabbil âlemîn. Servetin Çoğalması İçin Okunacak Dua Türkçe Anlamı : “Rahman ve Rahim...


 • Dualar
 • 25 Eki 2014
 • Kayip Dua
 • Okunma
 • Yorum Yok
Devamı...

Rızkın Bollaşması İçin Okunacak Dua

Rızkın Bollaşması İçin Okunacak Dua Arapçası : Yâ Allâhu, yâ Rabbi, yâ Hayyü, yâ Kayyûmü, yâ Zel Celâli vel ikrâm, Es’elüke bismikel azîmil-a’zami, enterzukanî helâlen tayyiben. Allâhumme in kâne rızkunâ fissemâi enzilhu, ve in kâne fîl ardi ezhirhu, ve in kâne ba’îden karribhu, ve in kâne karîben yessirhü, ve in kâne kalîlen kessirhü, ve in kâne...


 • Dualar
 • 25 Eki 2014
 • Kayip Dua
 • Okunma
 • Yorum Yok
Devamı...

Her Sabah Okunması Gereken Dua

Her Sabah Okunması Gereken Dua Arapçası : Allâhumme tasaddak aleyye bi tûlil umri ve sıhhatil bedeni ve selâmetissadri ve hüsnil afiyeti ve sâatir-rızki, vel emni vel ferâği ven- necâti an eydizzalemeti, vel vecâheti minennâsi vel fehmi fîlulûmi vel- meârifi vel-Kur’âni, ve bekâil îmâni ve halâvetil îmâni vel âfiyetişşâmi- leti li cemîi ahvâli ve bit’tibâi nebiyyike Muhammedin...


 • Günlük Dualar
 • 25 Eki 2014
 • Kayip Dua
 • Okunma
 • Yorum Yok
Devamı...

Sıkıntı Anlarında Okunacak Dua

Sıkıntı Anlarında Okunacak Dua Arapçası : İlâhî, bi ahassi sıfâtike, ve bi izzeti celâlike, ve bi a’zami esmâike, ve bi ismeti enbiyâike, ve bi nûri evliyâike ve bi demi şühedâike, es’elüke ziyâdeten fîl ilmi ve tevbeten kablel mevti ve râhaten indel mevti ve mağfireten ba’del mevti ve necâten minennâri ve duhûlen fîl cenneti ve âfiyeten fîd-dünyâ...


 • Dualar
 • 25 Eki 2014
 • Kayip Dua
 • Okunma
 • Yorum Yok
Devamı...

Bu Dua Günde On Defa Okunacaktır

Bu Dua Günde On Defa Okunacaktır Arapçası : (BismillâhirRahmânirRahîm.) Allâhumme sahhir lî ve meyyil bî ve eczib lî kulübe ibâdike ecmaîne minel insi vel cini vec’zib lî havâtirehüm bilmahabbetiddâimilkâimeti aleddevâmi bi devâmilleyli vennehâri ve ente mukallibul- kulûbi vel-ebsâri, yâ Azîzü yâ Ğaffârü yâ Celîlü yâ Cebbâr yâ Muînu yâ Settârü, unsurnî nasren azîzen, veftah lî fethan...


 • Dualar
 • 25 Eki 2014
 • Kayip Dua
 • Okunma
 • Yorum Yok
Devamı...

Çok Sıkıntılı İken Okunacak Dua

Çok Sıkıntılı İken Okunacak Dua Arapçası : Lâ ilâhe illallâhu Alîmül-Hakîm, lâ ilâhe illallâhu Rabbülarşil- azîm. Yâ Hayyü yâ Kayyûmu birahmetike esteğîsü. Çok Sıkıntılı İken Okunacak Dua Türkçe Anlamı : Allah’tan başka ilah yok. Ancak Alim (Bilen) ve Hakim (Hikmetli) O’dur. O’ndan başka ilah yoktur, ancak yüce arşın sahibi O’dur. Ey Hay (Diri) ve Kayyum (Koruyup Gözetici)...


 • Dualar
 • 25 Eki 2014
 • Kayip Dua
 • Okunma
 • Yorum Yok
Devamı...

Hacıların Okuyacağı Dua

Hacıların Okuyacağı Dua Arapçası : (BismillâhirRahmânirRahîm.) Allâhumme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin mettesaletil uyünu binnazari ve zuhrufetul eredüne bilmatari ve hacce hâccün ve’temere ve lebbâ ve halaka ve nehara ve tâfe bil-beytil-atîki. Ve kabbelel hacere vestesleme ve seâ, ve sallâ ve deâ, ve etemme cemîel menâsiki vestekmelel ubûdiyyete ve râhe ve rehâ....


 • Dualar
 • 25 Eki 2014
 • Kayip Dua
 • Okunma
 • Yorum Yok
Devamı...

Medine-i Münevvere’den Ayrılırken Okunacak Dua

Medine-i Münevvere’den Ayrılırken Okunacak Dua Arapçası : Allâhumme lâ tec’al hazâ âhirel ahdi biharemi Resûlike, ve yes- sirlî elavde ilel haremeyni sebîlen sehleten bimennike ve fadlike, ver¬zuknî el-afve vel âfiyete fîd-dünyâ vel-âhireti, ve ruddenâ sâlimîne ğânimîne ilâ evtâninâ âminîn. Medine-i Münevvere’den Ayrılırken Okunacak Dua Türkçe Anlamı : “Allah’ım, Habibinin haremine olan şu ziyaretimi en son kılma, lütfunla...


 • Dualar
 • 24 Eki 2014
 • Kayip Dua
 • Okunma
 • Yorum Yok
Devamı...

Peygamberimiz’e Veda Ederken Okunacak Dua

Peygamberimiz’e Veda Ederken Okunacak Dua Arapçası : Allâhummeftah aleyye ebvâbe rahmetike verzuknî fî ziyâreti kabri nebiyyike sallallâhu aleyhi ve selleme mâ rezektehu evliyâeke ve ehle tâatike vağfirlî verhamnî yâ hayre mes’ûlin. Peygamberimiz’e Veda Ederken Okunacak Dua Türkçe Anlamı : “Allah’ım, bana rahmet kapılarını aç. Resûl-i Ekrem’in kabrine yaptığım bu ziyaretimden dolayı, veli kullarına ve taat ehline yaptığın...


 • Dualar
 • 24 Eki 2014
 • Kayip Dua
 • Okunma
 • Yorum Yok
Devamı...

Hz. Ömer’in Kabri Başında Okunacak Dua

Hz. Ömer’in Kabri Başında Okunacak Dua Arapçası : Esselâmü aleyke yâ Emîrel-Mü’minîn. Esselâmü aleyke eyyü- hel-Fârüku ve rahmetullâhi ve berekâtühü. Cezâkellâhu an Resûlillâhi fîl kıyâmi bi emri dînihi ba’dehu. Esselâmü aleyküm yâ Ebâ Bekrissıddîk ve Umere’l-Fârûk. Feş- fa’lenâ inde Resûlillâhi sallallâhu aleyhi ve sellem. Hz. Ömer’in Kabri Başında Okunacak Dua Türkçe Anlamı : “Selam senin üzerine olsun...


 • Dualar
 • 24 Eki 2014
 • Kayip Dua
 • Okunma
 • Yorum Yok
Devamı...

SPONSORLAR

FACEBOOK TAKİP EDİN