BÜYÜK DUA KİTABI
İstiğfar İle İlgili Ayetler
İSTİĞFAR İLE İLGİLİ DUALAR
İmam-ı Şafiî’nin Münâcatı
Hz. Muhammed (s.a.v.) Efendimizin Tesbihi

BÜYÜK DUA KİTABI

BÜYÜK DUA KİTABI : “ Halbuki sen içlerinde iken, Allah onları gazaplandırıcı değildi. Onlar istiğfar ederlerken de Allah yine onları gazaplandırıcı değildir.” “İçinizden kim bilmeyerek bir fenalık yapıp da sonra arkasından tövbe etmiş ise, şüphesiz ki O, çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir.” “Ve ta ki Rabbinizden mağfiret isteyin, sonra (ihlasla) O’na dönün ki, sizi adı konmuş (tayin...


 • Dualar
 • 19 Ara 2014
 • Kerem Sertaç
 • Okunma
 • Yorum Yok
Devamı...

İstiğfar İle İlgili Ayetler

İstiğfar İle İlgili Ayetler : “Rabbinizin mağfiretine ve takva sahipleri için hazırlanmış olan ve eni göklerle yer kadar olan Cennet’e koşun.” “Onlar kendilerine zulmettikleri vakit sana gelip de Allah’tan mağfiret dileselerdi, onlara Peygamberleri olan sen) de mağfiret isteyiverseydi , elbette Allah’ı tövbeleri hakkıyla kabul edici, çok esirgeyici bulacaklardı.” “Ve Allah’tan mağfiret iste. Çünkü Allah çok bağışlayıcı,...


 • Dualar
 • 19 Ara 2014
 • Kerem Sertaç
 • Okunma
 • Yorum Yok
Devamı...

İSTİĞFAR İLE İLGİLİ DUALAR

İSTİĞFAR İLE İLGİLİ DUALAR TÜRKÇE ANLAMI : İnsanlardan ilk defa istiğfar eden Hz. Âdem’dir. Cenabı-ı Hak tövbesini kabul buyurdu ve Kuran’da onun kıssasını bize bildirdi. “Gökler nerede ise tepelerinden çatlayacaktır. Melekler, Rablerini hamd ile teşbih ediyorlar. Yerdeki kimselerinde bağışlanmasını istiyorlar. Gözünüzü açın, şüphesiz Allah, O çok bağışlayıcıdır, çok esirgeyicidir.” “İçlerinden iman edip de iyi iyi amelde...


 • Dualar
 • 19 Ara 2014
 • Kerem Sertaç
 • Okunma
 • Yorum Yok
Devamı...

İmam-ı Şafiî’nin Münâcatı

İmam-ı Şafiî’nin Münâcatı Arapçası : Elâ, tûbû ilâ Rabbil enâmi ve kûnû fîs-salâhi aled-devâmi, elâ lâ tetlubû illâ helâlen, elâ lâ teslükû sübülel harâmi, felâ ta’sev bimâ nâlet yedâkum velâ te’sev alâ fevtil merâmi. İlâhül halkı yed’ûküm cemîan mined-dünyâ ilâ dâris-selâmi. İmam-ı Şafiî’nin Münâcatı Türkçe Anlamı : Uyanın, mahlûkatım Rabbine tövbe edin ve devamlı olarak iyilik içinde...


 • Dualar
 • 15 Ara 2014
 • Kerem Sertaç
 • Okunma
 • Yorum Yok
Devamı...

Hz. Muhammed (s.a.v.) Efendimizin Tesbihi

Hz. Muhammed (s.a.v.) Efendimizin Tesbihi Arapçası : Sübhânallâhi ve bi hamdihi, lâ ilâhe illâ ente ve bihamdike, Allâhumme fâricel. hemmi ve kâşifel ğammi, mücîbe da’vetil mudtarrîne, Rahmâned-dünyâ vel-âhireti ve rahîmehumâ. Hz. Muhammed (s.a.v.) Efendimizin Tesbihi Türkçe Anlamı : Allah’a hamd ve teşbih eylerim. Senden başka ilah yok, ancak  sen varsın. Sana hamd ederim. Düşünceyi ve üzüntüyü kaldıran, sıkıntıda kalanın...


 • Büyüklerin Duaları
 • 15 Ara 2014
 • Kerem Sertaç
 • Okunma
 • Yorum Yok
Devamı...

İmam-ı Âzam’ın Münâcatı

İmam-ı Âzam’ın Münâcatı Arapçası : Aseytu Rabbî hâlikî sübhânen, Rabben latîfen kâdirenıennânen, İlâhî hâlikî irham bükâî. Takabbel tevbetî, vağfir hatâî, İlâhî sırtü mağlûbel meâsî, felâ edri helâkî ev halâsî, zünûbî külle yevmin fîz-diyâdi, ve umrî külle yevmin fîn-tikâsî. İmam-ı Âzam’ın Münâcatı Türkçe Anlamı : Ezelde kendisine teşbih olunan, Yaratıcıma ve Rabbime asi oldum. Rabbim lütfedici, kudreti yetici...


 • Dualar
 • 15 Ara 2014
 • Kerem Sertaç
 • Okunma
 • Yorum Yok
Devamı...

Bütün Dileklerin Halli İçin Okunacak Dualar

Bütün Dileklerin Halli İçin Okunacak Dualar Arapçası : (BismillâhirRahmânirRahîm.) Allâhumme âmin min külli şey’in hâifun minke ve havvif külle şey’in minke âminni mimmâ ehâfü ve ahzerü, inneke alâ külli şey’in kadîrün. Yâ Settârü usturnî, yâ Settârü ustumî, yâ Settârü usturnî bi setrikellezî seterte bihi alâ zâtike, felâ aynun terâke, velâ yedun tasilü ileyke, ve sallallâhu alâ...


 • Dualar
 • 15 Ara 2014
 • Kerem Sertaç
 • Okunma
 • Yorum Yok
Devamı...

Bu Dua Günde Bin Defa Okunursa, Bütün İstekler Hallolur

Bu Dua Günde Bin Defa Okunursa Bütün İstekler Hallolur Arapçası : Allâhumme innî es’elüke fethan mübînen, ve nasren azîzen ve safhan cemilen, bi hürmeti fâtihaten, futûhatin, meftûhatin min ilmi ümmil kitâbi li dîniyyetin ittılâiyyetin alâ usûlihâ fîl-ğaybi, Allâhu latîfun bi ibâdihi yerzuku men yeşâü ve hüvel Kaviyyül Azîz. Bu Dua Günde Bin Defa Okunursa Bütün İstekler Hallolur Türkçe...


 • Dualar
 • 14 Ara 2014
 • Kerem Sertaç
 • Okunma
 • Yorum Yok
Devamı...

Bir İşin Tahakkuku İçin Okunacak Dua

Bir İşin Tahakkuku İçin Okunacak Dua Arapçası : Allâhumme yâ sâmiel esvâti, yâ mücîbed-daavâti, yâ âlimessirri vel hafiyyâti, bi hakkı sûretil Fâtihate vel-Bakarati vel-En’âmi ve :: hakkı Kâf Hâ Yâ Ayın Sâd ve bi hakkı sûretil Fâtihati, ikdi hâcetî fî r.âzihis-sâati, birahmetike yâ Erhamerrâhimîn. Bir İşin Tahakkuku İçin Okunacak Dua Türkçe Anlamı : “Ey sesleri işiten, duaları...


 • Dualar
 • 14 Ara 2014
 • Kerem Sertaç
 • Okunma
 • Yorum Yok
Devamı...

Resûlullah Efendimiz’in 99 isimleriyle Yapılacak Dua

Resûlullah Efendimiz’in 99 isimleriyle Yapılacak Dua Arapçası : (Bismillâhir-Rahmânir-Rahîm.) (Muhammedün, Mahmûdün, Ahmedün, Hâmidün, Kasimün, Âkibün, Hâtemün, Mâhin, Dâin, Sirâcün, Münîrün, Hâşirün, Mübeşşirün, Nezîrün, Münzirün, Resûlün, Mürselün, Nebiyyün, Mühtediyün, Mehdiyyün, Halîlün, Habîbün, Tayyibün, Safiyyün, Tâhâ, Yâsin, Mustafa, Müctebâ, Murtezâ, Nâsirün, Kâimün, Hâfizün, Şâhidün, Şehîdün, Âdilün, Âlimün, Halîmün, Nûrun, Mübînün, Burhânun, Hüccetün, Beyânun, Mutîun, Mezkûrün, Vâızün, Sâhibün, Nâtıkun,...


 • Dualar
 • 14 Ara 2014
 • Kerem Sertaç
 • Okunma
 • Yorum Yok
Devamı...

SPONSORLAR

FACEBOOK TAKİP EDİN