Peygamberimizin Hicret Sırasında Mağaradaki Duası
Peygamberimizin Bir Duası
Hz. Âdem’in Seçme Duaları
Hz. Âdem’in Seçme Duaları
Hz. Âdem’in Seçme Duaları

Peygamberimizin Hicret Sırasında Mağaradaki Duası

Peygamberimizin Hicret Sırasında Mağaradaki Duası Arapçası : Yâ mûnisel müstevhişîn, yâ enîsel müteferridîn, yâ zahîrel mün- katı’în, yâ mâlel mukallîn, yâ kuvvetel müstad’afîn, yâ kenzel fakarâe, yâ mevzi’a şekvel ğurebâi, yâ müteferriden bil celâli, yâ ma’rûfen bin- nevâli, yâ kesîrel ifzâli, eğisni inde kürbetî bi hakkı Muhammedin ve âlihi.


 • Dualar
 • 01 Kas 2014
 • Kerem Sertaç
 • Okunma
 • Yorum Yok
Devamı...

Peygamberimizin Bir Duası

Peygamberimizin Bir Duası Arapçası : Allâhummec’al hayre umrî âhirehü, Allâhummec’al hayre a’mâlî havâtimehâ, vec’al hayre eyyâmi yevme elkâke. Peygamberimizin Bir Duası Türkçe Anlamı : “Ey Allah’ım, ömrümün ahirini (sonunu) hayırlı kıl, amelimin sonunu da hayırlı kıl, günlerimin sonunu Sana kavuştuğumda hayırlı Kıl.” Peygamberimizin çok çeşitli duaları vardır. Bu duada daha fazla ömrün sonunda hayırlı bir yaşayış istenmektedir....


 • Dualar
 • 01 Kas 2014
 • Kerem Sertaç
 • Okunma
 • Yorum Yok
Devamı...

Hz. Âdem’in Seçme Duaları

Hz. Âdem’in Seçme Duaları Arapçası : Allâhumme inneke ta’lemü sırrı ve alâniyetî, fakbel ma’ziratî, ve ta’lemü hâcetî fe a’tınî suâlî, ve ta’lemü mâ fî nefsî fağfirlî zünûbî. Allâhumme innî es’elüke îmânen yubâşirü kalbî ve yakînen, sâdikan hattâ a’lemu ennehü, lâ yusîbunî illâ mâ ketebte aleyye ve raddinî bimâ kasemtelî. Hz. Âdem’in Seçme Duaları Türkçe Anlamı : Ey...


 • Dualar
 • 01 Kas 2014
 • Kerem Sertaç
 • Okunma
 • Yorum Yok
Devamı...

Hz. Âdem’in Seçme Duaları

Hz. Âdem’in Seçme Duaları Arapçası : Likülli hevlin lâ ilâhe illallâhu ve likülli hemmin ve ğammin mâşâallah ve likülli zenbin estağfirullâh, ve likülli musibetin innâ lillâh, ve likülli ni’metin elhamdülillâh ve likülli rıdâin eşşükrü lillâh, ve likülli a’cûbetin sübhânallâh ve likülli dîkin hasbiyallâh, ve likülli kadâin ve kaderin tevekkeltü alallâh, ve likülli tâatin ve ma’siyetin lâ...


 • Dualar
 • 31 Eki 2014
 • Kerem Sertaç
 • Okunma
 • Yorum Yok
Devamı...

Hz. Âdem’in Seçme Duaları

Hz. Âdem’in Seçme Duaları Arapçası : Allâhül-Hâdî ve aleyke i’timâdî, Allâhü Veliyyü’t-tevfîk ve hüve ni’mer-refîk. Hz. Âdem’in Seçme Duaları Türkçe Anlamı : “Ey hidayet edici Allah’ım, itimadım Sanadır. Allah, tevfik (başarı) sahibinin velisidir. O ne güzel arkadaştır.” Bu duada Cenab-ı Hakk’ın hidayetine ve merhametine sığınma vardır. Ayrıca Yüce Mevla’dan tevfik (başarı) ve kolaylık istenmektedir. Bu dua Hz....


 • Dualar
 • 31 Eki 2014
 • Kerem Sertaç
 • Okunma
 • Yorum Yok
Devamı...

Hz. Âdem’in Seçme Duaları

Hz. Âdem’in Seçme Duaları Arapçası : Allâhumme innî es’elüke en tuhyiye kalbî bi nûri ma’rifetike ebeden. Yâ Allâh, yâ Allâh, yâ Allâh, hattâ tuhyiye minel îmâni birahmetike yâ Erhamerrâhimîn. Allâhumme sellim dînenâ velâ teslüb vaktenmez’i îmânenâ velâ tusallit aleynâ men lâ yerhemnâ, verzuknâ hayreddünyâ velâhireti, inneke alâ külli şey’in kadîr, ve bil icâbeti cedîr. Hz. Âdem’in...


 • Dualar
 • 31 Eki 2014
 • Kerem Sertaç
 • Okunma
 • Yorum Yok
Devamı...

Hz. Âdem’in Seçme Duaları

Hz. Âdem’in Seçme Duaları Arapçası : Aiianumme, yâ Rabbi yâ Hayyü yâ Kayyümü yâ Bedi’assemâvâti vel ardi, yâ Zel celâli vel ikrâm. Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minezzâlimîn. Hz. Âdem’in Seçme Duaları Türkçe Anlamı : Ey Allah’ım, ey Rabbim, ey Hay (Diri) ve Kayyum (Koruyup Gözetici) olan Allah’ım. Ey yerleri ve gökleri yaratan, celal ve...


 • Dualar
 • 31 Eki 2014
 • Kerem Sertaç
 • Okunma
 • Yorum Yok
Devamı...

Hz. Âdem’in Seçme Duaları

Hz. Âdem’in Seçme Duaları Arapçası : Allâhumme innî es’elüke bi hakkı Muhammedin ve âli Muhammedin, sübhânekellâhumme ve bi hamdike amiltü sûen ve zalem- tü nefsî, fağfirlî fe innehü lâ yağfiruzzünûbe illâ ente, fetüb aleyye in- neke entet-Tevvâbur-Rahîm. Hz. Âdem’in Seçme Duaları Türkçe Anlamı : Ey Allah’ım, Hz. Muhammed’in ve onun ailesinin hakkı için Senden isterim. Seni noksan...


 • Dualar
 • 30 Eki 2014
 • Kerem Sertaç
 • Okunma
 • Yorum Yok
Devamı...

Güçlüğü Önlemek İçin Okunacak Dua

Güçlüğü Önlemek İçin Okunacak Dua Arapçası : Allâhumme entel Melikül Hakkul Mübîn, Muhammedün Resûlullahi sâdıkul va’dül emîn, velekel mülkü vel hamdü, tuhyî ve tumîtü ve ente hayyün lâ temûtü bi yedikel hayrü, inneke alâ külli şey’in kadîr, vec’alnî anil belâi vel kadâi bi hayrin vahfaznî minennefsi veşşeytâni vel a’dâi ve bi hakki sûreti Yâsin vel Kur’âni’l...


 • Dualar
 • 30 Eki 2014
 • Kerem Sertaç
 • Okunma
 • Yorum Yok
Devamı...

Belanın Defi İçin Okunacak Dua

Belanın Defi İçin Okunacak Dua Arapçası : (Bismillâhir-Rahmânir-Rahîm,) Lâ ilâhe illallâhu yâ hayrel halâsi, Muhammedün Resûlullahi, yâ Fettâhu, yâ Fettâhu, Allahümme’ftah aleynâ bâbel hayri bihakkı innâ fetahnâ leke fethan mübînen ve yensurakellâhu nasran azîzen, lâ ilâhe illallâhül Melikül Hakkul Mübîn, Muhammedün Resûlullahi sâdıkul va’dil emîn, bi lutfîke yâ Rahmânu ve keramike yâ Erhamerrâhimîn. Belanın Defi İçin...


 • Dualar
 • 30 Eki 2014
 • Kerem Sertaç
 • Okunma
 • Yorum Yok
Devamı...

SPONSORLAR

FACEBOOK TAKİP EDİN