Yemeğe Başlarken Okunacak Dua
Su İçtikten Sonra Okunacak Dua
Uykudan Uyandığında Okunacak Dua
Uykuda Korkulduğunda Okunacak Dua
Uyku İçin Okunacak Dua

Yemeğe Başlarken Okunacak Dua

Yemeğe Başlarken Okunacak Dua Arapçası : Allâhumme bârik lenâ fîmâ razaktenâ ve kınâ azâbennâr, Bis-millah. Yemeğe Başlarken Okunacak Dua Türkçesi : ‘‘Allah’ım, rızık olarak bize verdiğini bereketlendir, bizi ateş azabından muhafaza eyle. Allah’ın ismiyle başlıyorum.” Yiyeceğinizi bereketlendirmek için mutlaka dua okumalı ve baş-langıçta Besmele çekmeliyiz. Ancak bu sayede yediğimiz bize hayır edebilir. Aynı zamanda Allah’a şükretmiş oluruz. Verdiği nimetin...


 • Günlük Dualar
 • 27 Haz 2014
 • Kayip Dua
 • Okunma
 • Yorum Yok
Devamı...

Su İçtikten Sonra Okunacak Dua

Su İçtikten Sonra Okunacak Dua Arapçası : Sübhâneke lâ ilme lenâ illâ mâ allemtenâ, inneke entel Alîmül Hakîm. Su İçtikten Sonra Okunacak Dua Türkçesi : “(Melekler:) Seni tenzih ederiz, Senin bize öğrettiğinden başka bizim hiçbir bilgimiz yoktur. Çünkü hakkıyla bilen, hüküm ve hikmet sahibi olan şüphesiz ki Şensin Sen! (demişlerdir.)” Su içerken Arada Okunacak Dua Duanın Arapçası : Elhamdülillâhillezî ca’alel-mâe...


 • Dualar
 • 27 Haz 2014
 • Kayip Dua
 • Okunma
 • Yorum Yok
Devamı...

Uykudan Uyandığında Okunacak Dua

Uykudan Uyandığında Okunacak Dua Arapçası : Allâhu yeteveffel enfüse hîne mevtihâ velletî lem temüt fî menâmihâ fe yümsikülletî kadâ aleyhel mevte ve yürsilül uhrâ, ilâ ecelin müsemmâ, inne fî zâlike leâyâtin likavmin yetefekkerûn. Uykudan Uyandığında Okunacak Dua Türkçesi : “Allah, ölüm zamanında, ölmeyenlerin de uykusunda ruhlarını alır. Bu suretle hakkında ölümü hükmettiği ruhu tutar, diğerini belirli bir vakte kadar...


 • Günlük Dualar
 • 26 Haz 2014
 • Kayip Dua
 • Okunma
 • Yorum Yok
Devamı...

Uykuda Korkulduğunda Okunacak Dua

Uykuda Korkulduğunda Okunacak Dua Arapçası : Eûzü bi kelimâtillâhit tâmmâti min ğadabihi ve şerri ibâdihi ve min hemezâtişşeyâtîni ve en yahdurun. Uykuda Korkulduğunda Okunacak Dua Türkçesi : “Ceza ve azabından, mahlûkatının şerrinden ve şeytanların vesvesesinden Allah’ın tam olan kelimelerine sığınırım. Onlar hazır olup asla bize zarar veremezler.” Uyku esnasında korkmak çok yaygındır. Korkmamak ve rahat bir uyku uyumak için...


 • Günlük Dualar
 • 26 Haz 2014
 • Kayip Dua
 • Okunma
 • Yorum Yok
Devamı...

Uyku İçin Okunacak Dua

Uyku İçin Okunacak Dua Arapçası : Allâhümme, ğâretinnücümü ve hede’etil uyûnu, ente hayyün ayyümün. Lâ te’huzuhu sinetün velâ nevmün. Yâ Hayyü yâ Kayyûmü, ehdi leylî ve enim ayni. Uyku İçin Okunacak Dua Türkçesi : “Ey yıldızları donatan ve gözlere uykuyu hidayet eden Allah’ım. Sen Hay ve Kayyum’sun; yani, dirisin ve her şeyi koruyucusun. Sana ne uyku ve ne de...


 • Günlük Dualar
 • 25 Haz 2014
 • Kayip Dua
 • Okunma
 • Yorum Yok
Devamı...

Her Sabah Okunacak Dua

Her Sabah Okunacak Dua Arapçası : BismillâhirRahmânirRahîm. Allâhümme yâ mâlike rikâbel avâlimi ecmaîn. Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minezzâlimîn. Rabbi, edriknî birahmetike yâ Erhamerrâhimîn, ve neccinî minel ğammi yâ münciyel mü’minîn. Ve ferric ğammi yâ müferricel mekrûbîn. Her Sabah Okunacak Dua Türkçe Manası : “Rahman ve Rahim (Esirgeyici ve Bağışlayıcı) olan Allah’ın adıyla. “Ey bütün âlemin gözetleyicisi...


 • Dualar
 • 24 Haz 2014
 • Kayip Dua
 • Okunma
 • Yorum Yok
Devamı...

Yatağa Yatarken Okunacak Dua

Yatağa Yatarken Okunacak Dua Arapçası : Allâhümme eslemtü vechî ileyke ve fevvedtü emrî ileyke ve el-ce’tü zahrî ileyke, rağbeten ve rehbeten ileyke. Lâ melce’e velâ men-ce’e minke illâ ileyke, âmentü bi kitâbikellezî enzelte ve nebiyyükellezî erselte. Yatağa Yatarken Okunacak Dua Türkçesi : “Allah’ım, yüzümü Sana çevirdim. Bütün işlerimi Sana havale ettim. Bütün varlığımı Sana bağladım. Korkularım ve arzularım başkasına...


 • Günlük Dualar
 • 23 Haz 2014
 • Kayip Dua
 • Okunma
 • Yorum Yok
Devamı...

Sıkıntıları Defetme Duası

Sıkıntıları Defetme Duası Arapçası : Errahmânirrahîmi, yâ Rahmânu, yâ Rahîmu, yâ Raûfu, yâ Atûfu, ecib yâ Allâh, alâ en tusahharalî kulübe cemîi mahlûkâtir rûhâniyyâti minel ulviyyâti vessüfliyyâti, semîan mutîan, bi hakkır Rahmânirrahîmi, ve bi hakkır Raûfil Atûfi ve bi hakkil meliki hüve zahin el müekkeli bi kavâimil arşiyyeti. Sıkıntıları Defetme Duası Türkçesi : ‘‘Esirgeyen ve bağışlayan, ey Esirgeyen, ey...


 • Şifalı Dualar
 • 14 Haz 2014
 • Kayip Dua
 • Okunma
 • Yorum Yok
Devamı...

Faideli Cin ve Ruhani Varlıklardan Yardım Alabilmek İçin Dua

Mâliki yevmiddîni, yâ mukallibel kulûbi vel ebsâri, ecib yâ Allâh, alâ en tusahharalî kulûbel mahlûkâtir-rûhâniyyâti minel ul- viyyâti vessüfliyyâti, semîan mutîan, bi hakki Mâliki yevmiddîni, ve bi hakki mukallibel kulûbi vel ebsâri, ve bihakkil meliki taykelin el müek- kele bi kavâimil arşiyyeti. “Kıyamet gününün sahibi, ey kalpleri ve gözleri döndüren Allah’ım duama icabet et. Ey...


 • Şifalı Dualar
 • 14 Haz 2014
 • Kayip Dua
 • Okunma
 • Yorum Yok
Devamı...

Ruh Hastalığı İçin Okunacak Dua

Ruh Hastalığı İçin Okunacak Dua Arapçası : Ve bi kudreti BismillâhirRahmânirRahîm. İrfa’ kadrî veşrah sadrî ve yessir emrî, verzuknî min haysü lâ ehtesibu, bi fadlike ve keremike ve ihsânike yâ men hüve Kâf Hâ Yâ Ayın Sâd, Hâ Mîm, Ayın Sîn Kâf ve es’elüke bicemâlil izzeti ve celâlil heybeti heybetike ve izzetil kudreti ve ceberûtil azameti entec’alenî...


 • Şifalı Dualar
 • 13 Haz 2014
 • Kayip Dua
 • Okunma
 • Yorum Yok
Devamı...

SPONSORLAR

FACEBOOK TAKİP EDİN