Hz. Âdem’in Seçme Duaları
Güçlüğü Önlemek İçin Okunacak Dua
Belanın Defi İçin Okunacak Dua
Cinlerden Korunma Duası
Cuma’dan Sonra Okunacak Rızık Duası

Hz. Âdem’in Seçme Duaları

Hz. Âdem’in Seçme Duaları Arapçası : Allâhumme innî es’elüke bi hakkı Muhammedin ve âli Muhammedin, sübhânekellâhumme ve bi hamdike amiltü sûen ve zalem- tü nefsî, fağfirlî fe innehü lâ yağfiruzzünûbe illâ ente, fetüb aleyye in- neke entet-Tevvâbur-Rahîm. Hz. Âdem’in Seçme Duaları Türkçe Anlamı : Ey Allah’ım, Hz. Muhammed’in ve onun ailesinin hakkı için Senden isterim. Seni noksan...


 • Dualar
 • 30 Eki 2014
 • Kayip Dua
 • Okunma
 • Yorum Yok
Devamı...

Güçlüğü Önlemek İçin Okunacak Dua

Güçlüğü Önlemek İçin Okunacak Dua Arapçası : Allâhumme entel Melikül Hakkul Mübîn, Muhammedün Resûlullahi sâdıkul va’dül emîn, velekel mülkü vel hamdü, tuhyî ve tumîtü ve ente hayyün lâ temûtü bi yedikel hayrü, inneke alâ külli şey’in kadîr, vec’alnî anil belâi vel kadâi bi hayrin vahfaznî minennefsi veşşeytâni vel a’dâi ve bi hakki sûreti Yâsin vel Kur’âni’l...


 • Dualar
 • 30 Eki 2014
 • Kayip Dua
 • Okunma
 • Yorum Yok
Devamı...

Belanın Defi İçin Okunacak Dua

Belanın Defi İçin Okunacak Dua Arapçası : (Bismillâhir-Rahmânir-Rahîm,) Lâ ilâhe illallâhu yâ hayrel halâsi, Muhammedün Resûlullahi, yâ Fettâhu, yâ Fettâhu, Allahümme’ftah aleynâ bâbel hayri bihakkı innâ fetahnâ leke fethan mübînen ve yensurakellâhu nasran azîzen, lâ ilâhe illallâhül Melikül Hakkul Mübîn, Muhammedün Resûlullahi sâdıkul va’dil emîn, bi lutfîke yâ Rahmânu ve keramike yâ Erhamerrâhimîn. Belanın Defi İçin...


 • Dualar
 • 30 Eki 2014
 • Kayip Dua
 • Okunma
 • Yorum Yok
Devamı...

Cinlerden Korunma Duası

Cinlerden Korunma Duası Arapçası : Kul eûzü bi kelimâtillâhit tâmmâti. Lâ yücâvizühünne berrün velâ fâcirün min şerri mâ halaka ve zerae ve berâe, ve min şerri mâ yenzilü minessemâi ve mâ ya’rucü fîhâ ve min şerri mâ zerae fîl ardi ve mâ yahrücü minhâ, ve min şerri külli tarîkin illâ târikan yetruku bi hayrin yâ Rahmân....


 • Dualar
 • 28 Eki 2014
 • Kayip Dua
 • Okunma
 • Yorum Yok
Devamı...

Cuma’dan Sonra Okunacak Rızık Duası

Cuma’dan Sonra Okunacak Rızık Duası Arapçası : Allâhumme yâ Ğaniyyü, yâ Hamîdü, yâ Mübdiü, yâ Muîdu, yâ Rahîmü, yâ Vedûd.Eğisni bi helâlike an harâmike ve bitâatike an ma’siyetike vebi fadlike ammen sivâke. Cuma’dan Sonra Okunacak Rızık Duası Türkçesi : “Ey Ğani (Çok Zengin ve Bağışlayıcı), ey Hamid (Şükrün Karşılığını Veren), ey İcad Edici (Yaratıcı) ve ey İade...


 • Dualar
 • 28 Eki 2014
 • Kayip Dua
 • Okunma
 • Yorum Yok
Devamı...

Belaları Önleme Duası

Belaları Önleme Duası Arapçası : (BismillâhirRahmânirRahîm.) İlâhî keyfe ed’üke ve ene ene, ve keyfe ekta’u recâî ve ente İlâhî, felakte’l-bahre li-Mûsâ Aleyhisselâm, ve necceytehu minel- ğaraki, Rabbi neccinî mimmâ ene fîhi, Rabbi heblî ferecen ve mahre- cen birahmetike yâ Erhamerrâhimîn. Belaları Önleme Duası Türkçesi : “Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.” “Allah’ım, Sana nasıl dua edeyim, hâlbuki ben...


 • Dualar
 • 28 Eki 2014
 • Kayip Dua
 • Okunma
 • Yorum Yok
Devamı...

Rızkımızın Çoğalması İçin Okunacak Dua

Rızkımızın Çoğalması İçin Okunacak Dua Arapçası : Allâhummer’zuknâ, rızkan helâlen tayyiben bilâ keddin, veste- cib duâenâ bilâ reddin, ve neûzübike anilfazîhateyni el-fakri veddeyni, sübhânel müferrici an külli mahzûnin ve mağmûmin, sübhâne men ca’ale hazâinehü bi kudretihi beynel kâfi ven-nûn, innemâ emrühü izâ erâde şey’en yekûle lehu kün fe yekûn, fe sübhânellezî bi yedihi melekûtü külli şey’in...


 • Dualar
 • 28 Eki 2014
 • Kayip Dua
 • Okunma
 • Yorum Yok
Devamı...

Servetin Çoğalması İçin Okunacak Dua

Servetin Çoğalması İçin Okunacak Dua Arapçası : (BismillâhirRahmânirRahîm.) Yâ Hâdiyel mudillîne, ve yâ Rahîmel müznibîne ve yâ mükılle aserâtil âsirîne, ihram abdike vel hataral azîmi. Ve lil-müslimîne küllihim ecmaîne, vec’alnâ minel ahyâil merzûkîne, en’amte aleyhim minennebiyyîne vessıddıkîne veşşühedâi vessâlihîne, âmîn, yâ Rabbel âlemîne, velhamdülillâhi Rabbil âlemîn. Servetin Çoğalması İçin Okunacak Dua Türkçe Anlamı : “Rahman ve Rahim...


 • Dualar
 • 25 Eki 2014
 • Kayip Dua
 • Okunma
 • Yorum Yok
Devamı...

Rızkın Bollaşması İçin Okunacak Dua

Rızkın Bollaşması İçin Okunacak Dua Arapçası : Yâ Allâhu, yâ Rabbi, yâ Hayyü, yâ Kayyûmü, yâ Zel Celâli vel ikrâm, Es’elüke bismikel azîmil-a’zami, enterzukanî helâlen tayyiben. Allâhumme in kâne rızkunâ fissemâi enzilhu, ve in kâne fîl ardi ezhirhu, ve in kâne ba’îden karribhu, ve in kâne karîben yessirhü, ve in kâne kalîlen kessirhü, ve in kâne...


 • Dualar
 • 25 Eki 2014
 • Kayip Dua
 • Okunma
 • Yorum Yok
Devamı...

Her Sabah Okunması Gereken Dua

Her Sabah Okunması Gereken Dua Arapçası : Allâhumme tasaddak aleyye bi tûlil umri ve sıhhatil bedeni ve selâmetissadri ve hüsnil afiyeti ve sâatir-rızki, vel emni vel ferâği ven- necâti an eydizzalemeti, vel vecâheti minennâsi vel fehmi fîlulûmi vel- meârifi vel-Kur’âni, ve bekâil îmâni ve halâvetil îmâni vel âfiyetişşâmi- leti li cemîi ahvâli ve bit’tibâi nebiyyike Muhammedin...


 • Günlük Dualar
 • 25 Eki 2014
 • Kayip Dua
 • Okunma
 • Yorum Yok
Devamı...

SPONSORLAR

FACEBOOK TAKİP EDİN