Eski Türklerde Şamanizm de Dua Nasıldı?

Eski Türklerde Şamanizm de Dua Nasıldı?: Şamanizm, Türklerin İslam’dan önceki dinidir. İslam’ın kabulüne kadar bütün Türk boylarında bu inanış görülmüştür. Şamanist kavimlerin dualarını iki kısma ayırmak mümkündür. Bunlar, belirli zamanlarda yapılan törenlerle bazı önemli olaylar dolayısıyla yapılan dualardır. Belirli zamanlarda yapılan dualar ilkbahar ve sonbahar törenlerinde yapılır. Şamanizm’de törenleri idare eden, daha doğrusu tekin olmayan… Read More »

Eş-Şekür İsmi İle Hakka Münacat

Ya İlâhî muhtacız hep, senin her dem himmetine, Şüphesiz ki bir şükürle ereriz bin nimetine, Nerden gelir ise gelsin, her nimeti gönderensin; Şekûr sensin, yakma bizi nâdân kulun minnetine… Yârabbi!.. Na’îm-i hakîkî sensin, senden gelir onca nîmet, Şekûr sensin, şükür sana, yalnız sana minnet… Gönderirken rızkımızı yaratırsın bin vesile, Lütfederken rüsvây etme Yârab bizi nâdân… Read More »

Erkeği Kendine Bağlamak İçin Dua

Erkeği Kendine Bağlmak İçin Dua: Erkeği kendine bağlamak için okunacak dua bu bölümde yer almaktadır. Bu uygulamayı gerçekleştirenler faydasını Allah’ın izniyle görür. Muhabbet için arabi ayın son Cuma gecesi yedi adet delikli Mazı’ya,her birinin deliğine İnşirah ve Kureyş Surelerini yedişer defa okuyup, deliklerine üfle ve bal mumu ile delikleri tıka. Birer birer Mazıyı ateşe atıp… Read More »

Elli Dört Farz

1-Allah Teala’yı bir bilip daima O’nu zikretmek. 2-Helalından giyinmek. 3-Abdest almak. 4-Beş vakit namaz kılmak. 5-Cünüplükten yıkanmak. 6-Rızık için Allah’a güvenmek. 7-Helalından yemek ve içmek. 8-Kanaat etmek. 9-Allah’a güvenmek. 10-Cenabı Hakk’ın hükmüne razı olmak. 11-Nimete karşı şükretmek. 12-Belaya karşı sabretmek. 13-Günahlara karşı tevbe etmek. 14-İhlas üzere ibadet etmek. 15- Şeytanı düşman bilmek. 16- Her şeyde… Read More »

El-Mütekebbir İsm-i Şerifi’nin Sırları

El-Mütekebbir İsm-i Şerifi’nin Sırları: “Azamet ve kibriyasında tek. “Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri: “Yâ Mütekebbir” ism-i şerifini okuyanın hayır ve bereketi çoğalır.Yâ Celîlel mütekebbiri alâ külli şey’in fel adlü emruhû ves sıdku va’dühû. Bu duayı okuyarak dua edenlerin kadri yükselir. Kimse onunla uğraşamaz.Bu mübarek ism-i şerif kötülük yapanların üzerine (lO)’ar defa sadakatle okunursa o kişi… Read More »

Ay Dolunay Görüldüğü Vakit Okunacak Dua

Ay Görüldüğünde ya da Ay Dolunay Olarak Görüldüğünde Okunucak Dua. Allâhümme ehillehû aleynâ bil emni vel îmâni ves selâmeti vel islâm. Rabbî ve rabbükellâhü hilâle ruşdin ve hayr. Ay Dolunay Görüldüğü Vakit Okunucak Dua Manası: Allah’ım! Doğan bu hilali bizlere hayırlı, bereketli, imanımızı ve ibadetimizi devamlı ve selamette kıl. Ey hilal! Senin de benim de… Read More »

Er-Rezzak İsm-i Şerifi’nin Sırları

Er-Rezzak İsm-i Şerifi’nin Sırları Er-Rezzak Ne Demek? ”Bütün canlıların rızkını verici” Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri: 1. Rızkın çoğalması için bu esma-i ilahiyyeye devam etmelidir. Sabah namazlarından sonra evin dört köşesine kıble tarafından başlanarak okunursa rızkın çoğalmasına vesile olur. Sübhâneke yâ rabbe külli şey’in ve vârisehû ve râzikahû. (20)’şer kere aç karnına okuyanların zihni ve… Read More »

Akşam Namazından Sonra Nafile Namazının Fazileti

Resulü Ekrem (s.a.v.) buyurdu: “Her kim akşam namazından sonra günahı icap ettirir bir kelime konuşmadan altı rekat namaz evvabin kılarsa, Allah katında on iki senelik ibadet yerine geçer.” Diğer rivayette: “Günahı denizlerin köpüğü kadar olsa affolunur.” Dua Nedir? Dua kelime olarak; çağırmak, seslenmek, istemek, yardım talep etmek, Allah’a karşı yalvarış, Allah’tan hayır ve rahmet dilemek… Read More »

Esma-i Hüsna e Fazileti (Allahu Tealanın İsimleri)

Esma-i Hüsna e Fazileti (Allahu Tealanın İsimleri)   Bismillahirrahmanirrahıym*   1. Allah, 2. er-Rahman, 3. er-Rahıym, 4. el-Melikü, 5. el-Kuddüsü, 6. es-Selarnü, 7. el-Mü’minü, 8. el-Müheyminü, 9. el-Azizü, 10. el-Cebbaru, 11. el-Mütekebbiru, 12. el-Hali ku, 13. el-Bariü, 14. el-Müsavviru, 15. el-Gaffaru, 16. el-Kahharu, 17. el-Vehhabü, 18. er-Razzaku, 19. el-Fettahu, 20. el-Aliymü, 21. el-Kabidu, 22. el-Basitu,… Read More »

Esma-i Hüsna ve Fazileti

Esma-i Hüsna ve Fazileti Blsmillahirrahmanirrahıym” Malum olsun ki, Hak Teala Hazretlerinin, Esma-i Hüsna’sı (Güzel İsimler i vardır. Allah, Kur’ an-ı Keriminde, bu isimlerle kendisine dua edilmesini emreyledi ve buyurdu ki: «Allah güzel isimleri vardır, onlarla dua ederiz.» (araf:180) Ancak bazı isimler vardır ki, bunlar zikredilecek isimler arasında yoktur. Nitekim bu isimlerden Kur’ an’da geçenler şunlardır:·… Read More »

Et-Tevvâb İsm-i Şerifi’nin Sırları

“Tevbe edenlerin tevbesini kabul eden, rahmeti ile yarlığayan.” Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri: “Yâ Tevvâb” ismi celilini okumaya devam edenlerin tevbeleri makbul olur. Zalimlerin zulmünden kurtulur. Duha (kuşluk) namazı kılındıktan sonra (360) defa okunursa tevbesi kabul olunur. Zalime karşı (10) defa okunursa zulmünden halas olur. Adedi (409), saati Müşteri’dir. Her gün sabahlan belirtilen miktarda “Yâ… Read More »

Ettehıyyatü

Ettehıyyâtü lillâhi vcs salevâtü vet tayyibât, esselâmü aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetüllâhi ve berakâtüh, es selâmü aleynâ ve alâ ıbâdillâhis sâlihıyn. Eşhedü en lâ ilahe illallah, ve eşhedü enne muhammeden abdühû ve resûlüh. Manası: Lisanen olan ibadetler, bedenle olan ibadetler, mâlî olan ibadetler, Allah’a mahsustur. Ey şanlı Peygamber! Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi Senin üzerine… Read More »

Erkek Çocuk İçin Okunacak Dua

Erkek Çocuk İçin Okunacak Dua: Çocuğun hangi sebeplerden dolayı erkek yada kız olduğunu Rasulullah şöyle açıklamıştır: “Erkeğin suyu beyazdır Kadının suyu ise sarıdır İkisi birleşir ve erkeğin menisi kadının menisine üstün gelirse Allah’ın izniyle çocuk erkek olur Kadının menisi erkeğin menisine üstün gelirse çocuk Allah’ın izniyle kız olur” fakat herşey Peygamberimizin dediği gibi Allah’ın izniyle… Read More »

Erken Kalkmak İçin Dua

Erken kalkmak için dua burada bulunmaktadır. Erken kalkmak isteyenlerin bu duayıokumaları tavsiye edilir. Erken kalkmak için dua budur; Okunuşu: ”Bismillēhirrahmēnirrahîm. Lē te’[k]huzuhû sinetüv-velē nevm. Allâhümme sehhir aynî venevvir galbî vedfağ annî kes[peltek]raten-nevmi ve ğilzatel ğafleti.” okuyup erkenden uyanmak niyetiyle yatar ise bi-iznillahi Teâlâ dilediği saatte uyanır. Uyandığı zaman hemen kalkıp abdest alır, ibâdetine başlar.

Ev Satılması İçin Dua

Satılmayan bir meta’ın (malın) veya evin üzerine bu ayet 7 defa okunursa, Allah’In izni ile o meta veya ev birkaç gün içinde satılır. KARINCA DUASI Allâhumme yâ rabbi ve cebrâîle ve mikâîle ve isrâfîle ve azrâîle ve ibrâhîme ve ismâile ve ishâka ve yakûbe ve munzilel berekâti vet tevrâti vez zebûri vel incîli vel furkâni… Read More »

Esmâu’l-Hüsnâ Türkçesi

Allah: Yüce yaradanımızın zât ve özel ismi. Diğer isimler, Onun fiilleri, sıfatlan, tecellîleri ile ilgilidir. Rahman: Yarattığı bütün canlılara nîmet veren. Rahîm: Âhirette sadece mü’minlere rahmet eden. Melik: Her şeyin hâkimi. Kuddûs: Noksanlardan münezzeh. Selâm: Selâmet veren. Mu’min: Emin kılan, koruyan. Muheymin: Gözeten ve kollayan. ‘Azîz: Her şeye galip olan. Cebbar: Dilediğini zorla yaptıran. Mutekebbir:… Read More »

Eşi Eve Bağlamak İçin Dua

 Eşiniz eve uğramıyorsa eşi eve bağlamak için dua edilir. Eşi eve bağlamak için dua kabul olması için bu yolu izleyip gerçekleştirdiğiniz zaman dualarınızın kabul olmasını Allah’ın izniyle temenni ederiz. Eşi eve bağlamak için dua burada yer almaktadır; 87 Fatiha, 3 İhlas ve 1 Fatiha okunuyor sonra şöyle dua ediliyor: Bu okuduğum Fatihalar hasıl olan sevabı… Read More »

Es-Selam İsminin Fazileti

Senden gelen her emir, sanki gülşenden gelir, Safâsı ruhu sarar, kokusu tenden gelir, Erdirirsin lûtfunla her zoru selâmete; Selâm sensin Yârabbi, esenlik senden gelir… Yârabbi, Muradındır senin huzurla barış, Kabul görür indinde gönülden her yakarış… Hayır ve şer sendendir, Ne gelirse senden gelir, ne edersen sen edersin, Diler isen her zorluğu kullara esen edersin… Nefse… Read More »

Es-Semi Zikrinin Fazileti

Irak değil duyumundan karıncanın ayak sesi. Duyan sensin her sadâyı, aldığımız her nefesi. İşitensin ya İlâhî, her şeyi tam anlamıyla; Semî’vasfına açıktır hatta gönül vesvesesi Yârabbi!.. Semî’ sensin, herşeyi işitensin, İçe dönük fısıltı, dışa vurulan sadâ, Gönülden doğan niyet bir kelâm olmasa da, Sesimizi duyansın… Farketmez senin için seslerin niteliği, İster dudakta yansın, İster bir… Read More »

Eşinle İyi Geçinmek İçin Dua

Eşinle iyi geçinmek için dua burada bulunmaktadır. Eşlerin aralarında anlaşmazlık, küslük, dargınlık vb münasebetler olduğu zaman Bakara Suresi’nin son ayetleri olan “Amenerrasülü” tavsiye edilir. Amener resûlü bimâ ünzile ileyhi min rabbihî vel mü’minûn. Küllün âmene billâhi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulih; lâ nuferriku beyne ahadin min rusulih. Ve kâlu, semi’na ve etâ’na, gufraneke rabbena… Read More »