Esma-i Hüsna e Fazileti (Allahu Tealanın İsimleri)

Esma-i Hüsna e Fazileti (Allahu Tealanın İsimleri)   Bismillahirrahmanirrahıym*   1. Allah, 2. er-Rahman, 3. er-Rahıym, 4. el-Melikü, 5. el-Kuddüsü, 6. es-Selarnü, 7. el-Mü’minü, 8. el-Müheyminü, 9. el-Azizü, 10. el-Cebbaru, 11. el-Mütekebbiru, 12. el-Hali ku, 13. el-Bariü, 14. el-Müsavviru, 15. el-Gaffaru, 16. el-Kahharu, 17. el-Vehhabü, 18. er-Razzaku, 19. el-Fettahu, 20. el-Aliymü, 21. el-Kabidu, 22. el-Basitu,… Read More »

Esma-i Hüsna ve Fazileti

Esma-i Hüsna ve Fazileti Blsmillahirrahmanirrahıym” Malum olsun ki, Hak Teala Hazretlerinin, Esma-i Hüsna’sı (Güzel İsimler i vardır. Allah, Kur’ an-ı Keriminde, bu isimlerle kendisine dua edilmesini emreyledi ve buyurdu ki: «Allah güzel isimleri vardır, onlarla dua ederiz.» (araf:180) Ancak bazı isimler vardır ki, bunlar zikredilecek isimler arasında yoktur. Nitekim bu isimlerden Kur’ an’da geçenler şunlardır:·… Read More »

Et-Tevvâb İsm-i Şerifi’nin Sırları

“Tevbe edenlerin tevbesini kabul eden, rahmeti ile yarlığayan.” Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri: “Yâ Tevvâb” ismi celilini okumaya devam edenlerin tevbeleri makbul olur. Zalimlerin zulmünden kurtulur. Duha (kuşluk) namazı kılındıktan sonra (360) defa okunursa tevbesi kabul olunur. Zalime karşı (10) defa okunursa zulmünden halas olur. Adedi (409), saati Müşteri’dir. Her gün sabahlan belirtilen miktarda “Yâ… Read More »

Ettehıyyatü

Ettehıyyâtü lillâhi vcs salevâtü vet tayyibât, esselâmü aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetüllâhi ve berakâtüh, es selâmü aleynâ ve alâ ıbâdillâhis sâlihıyn. Eşhedü en lâ ilahe illallah, ve eşhedü enne muhammeden abdühû ve resûlüh. Manası: Lisanen olan ibadetler, bedenle olan ibadetler, mâlî olan ibadetler, Allah’a mahsustur. Ey şanlı Peygamber! Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi Senin üzerine… Read More »

Erkek Çocuk İçin Okunacak Dua

Erkek Çocuk İçin Okunacak Dua: Çocuğun hangi sebeplerden dolayı erkek yada kız olduğunu Rasulullah şöyle açıklamıştır: “Erkeğin suyu beyazdır Kadının suyu ise sarıdır İkisi birleşir ve erkeğin menisi kadının menisine üstün gelirse Allah’ın izniyle çocuk erkek olur Kadının menisi erkeğin menisine üstün gelirse çocuk Allah’ın izniyle kız olur” fakat herşey Peygamberimizin dediği gibi Allah’ın izniyle… Read More »

Erken Kalkmak İçin Dua

Erken kalkmak için dua burada bulunmaktadır. Erken kalkmak isteyenlerin bu duayıokumaları tavsiye edilir. Erken kalkmak için dua budur; Okunuşu: ”Bismillēhirrahmēnirrahîm. Lē te’[k]huzuhû sinetüv-velē nevm. Allâhümme sehhir aynî venevvir galbî vedfağ annî kes[peltek]raten-nevmi ve ğilzatel ğafleti.” okuyup erkenden uyanmak niyetiyle yatar ise bi-iznillahi Teâlâ dilediği saatte uyanır. Uyandığı zaman hemen kalkıp abdest alır, ibâdetine başlar.

Ev Satılması İçin Dua

Satılmayan bir meta’ın (malın) veya evin üzerine bu ayet 7 defa okunursa, Allah’In izni ile o meta veya ev birkaç gün içinde satılır. KARINCA DUASI Allâhumme yâ rabbi ve cebrâîle ve mikâîle ve isrâfîle ve azrâîle ve ibrâhîme ve ismâile ve ishâka ve yakûbe ve munzilel berekâti vet tevrâti vez zebûri vel incîli vel furkâni… Read More »

Esmâu’l-Hüsnâ Türkçesi

Allah: Yüce yaradanımızın zât ve özel ismi. Diğer isimler, Onun fiilleri, sıfatlan, tecellîleri ile ilgilidir. Rahman: Yarattığı bütün canlılara nîmet veren. Rahîm: Âhirette sadece mü’minlere rahmet eden. Melik: Her şeyin hâkimi. Kuddûs: Noksanlardan münezzeh. Selâm: Selâmet veren. Mu’min: Emin kılan, koruyan. Muheymin: Gözeten ve kollayan. ‘Azîz: Her şeye galip olan. Cebbar: Dilediğini zorla yaptıran. Mutekebbir:… Read More »

Eşi Eve Bağlamak İçin Dua

 Eşiniz eve uğramıyorsa eşi eve bağlamak için dua edilir. Eşi eve bağlamak için dua kabul olması için bu yolu izleyip gerçekleştirdiğiniz zaman dualarınızın kabul olmasını Allah’ın izniyle temenni ederiz. Eşi eve bağlamak için dua burada yer almaktadır; 87 Fatiha, 3 İhlas ve 1 Fatiha okunuyor sonra şöyle dua ediliyor: Bu okuduğum Fatihalar hasıl olan sevabı… Read More »

Es-Selam İsminin Fazileti

Senden gelen her emir, sanki gülşenden gelir, Safâsı ruhu sarar, kokusu tenden gelir, Erdirirsin lûtfunla her zoru selâmete; Selâm sensin Yârabbi, esenlik senden gelir… Yârabbi, Muradındır senin huzurla barış, Kabul görür indinde gönülden her yakarış… Hayır ve şer sendendir, Ne gelirse senden gelir, ne edersen sen edersin, Diler isen her zorluğu kullara esen edersin… Nefse… Read More »

Es-Semi Zikrinin Fazileti

Irak değil duyumundan karıncanın ayak sesi. Duyan sensin her sadâyı, aldığımız her nefesi. İşitensin ya İlâhî, her şeyi tam anlamıyla; Semî’vasfına açıktır hatta gönül vesvesesi Yârabbi!.. Semî’ sensin, herşeyi işitensin, İçe dönük fısıltı, dışa vurulan sadâ, Gönülden doğan niyet bir kelâm olmasa da, Sesimizi duyansın… Farketmez senin için seslerin niteliği, İster dudakta yansın, İster bir… Read More »

Eşinle İyi Geçinmek İçin Dua

Eşinle iyi geçinmek için dua burada bulunmaktadır. Eşlerin aralarında anlaşmazlık, küslük, dargınlık vb münasebetler olduğu zaman Bakara Suresi’nin son ayetleri olan “Amenerrasülü” tavsiye edilir. Amener resûlü bimâ ünzile ileyhi min rabbihî vel mü’minûn. Küllün âmene billâhi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulih; lâ nuferriku beyne ahadin min rusulih. Ve kâlu, semi’na ve etâ’na, gufraneke rabbena… Read More »

Esma-i Hüsna’nın Fazileti

Cenabı Hakk buyuruyor: “En güzel isimler Allah ‘indir. 0 halde Allah ‘a o isimlerle dua ediniz.” Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) buyurdu: “Allahü Teala’nın doksan dokuz ismi vardır. Onları ezberleyen cennete girer. Allah tektir, teki sever.” “Allah Teala’nın doksan dokuz ismi vardır. Kim onları sayar ve okursa cennete girer.” Hüvallâhüllezî Iâ ilahe illâ hû. “O… Read More »

Et-Tevvab isminin anlamı

Ya ilâhî sensin cümle sorulara tek bir cevâb, Silensin onca günâhı, yazansın misliyle sevâb, Bağışlarsın nadim olup, sana rücû edenleri; Teşvik edersin tevbeye, kabul edersin ey Tevvâb.. Yârabbi… Bağışlamak için beklersin bir vesile, Affedersin kullarını sonsuz merhametin ile… Anne bile yavrusuna senin kadar değil müşfik, Affetmek için kulunu tevbeye edersin teşvik… İstemezsin âsî ölüp, muhatap… Read More »

Ev Almak İçin Okunacak Dua

Ev almak için okunacak dua şudur; Bismillahirrahmanirrahim Kulillâhumme mâlikel mülki tü’til mülke men teşâü ve tenziul mülke mimmen teşâü ve tüızzü men teşâü vetüzillü men teşâü bi yedikel hayr*İnneke alâ külli şey’in kadîr Tûlicül leyle fin nehâri ve tûlicün nehâra fil leyli ve tuhricül hayye minel meyyiti ve tuticül meyyite minel hayyi ve terzüku men… Read More »

Euzu Daim Sonra Kıraat

Bil ki namazda kıraat birbirini destekleyen nasslara göre icma ile vaciptir. Bizim mezhebimiz cumhurun mezhebidir o da kıraatin vacip olup elinden gelen kimse için onu yerini hiçbir şeyin tutmadığıdır. Çünkü bunda şöyle sahih hadis vardır: • Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: “Fatihasız namaz caiz olmaz, kafi gelmez.” Sahih hadistir, tbn Hibban, 1789. •… Read More »

Ev Almak İçin Yapılacak Dua

Ev almak için yapılacak dua şudur; Bismillahirrahmanirrahim Kulillâhumme mâlikel mülki tü’til mülke men teşâü ve tenziul mülke mimmen teşâü ve tüızzü men teşâü vetüzillü men teşâü bi yedikel hayr*İnneke alâ külli şey’in kadîr Tûlicül leyle fin nehâri ve tûlicün nehâra fil leyli ve tuhricül hayye minel meyyiti ve tuticül meyyite minel hayyi ve terzüku men… Read More »

Evde Kimse Olmadığında Verilecek Selam

Evde Kimse Olmadığında Verilecek Selam “Esselamü aleyna ve ala ibadillahissalihin.” Evde Kimse Olmadığında Verilecek Selam Manası: “Selam, dünya ve ahiret selametliği bize ve Allah’ın iyi kullarına olsun.” demektir.

Ev Satmak İçin Dua

Ev satmak için dua etmek gerekirmi? sorusuna Karınca Duasının faydalı olduğu söylenmektedir. Ev satmak için dua burada yer almaktadır. Ev satmak için dua bu uygulamaya göre edilmelidir;  Satılmayan bir meta’ın (malın) veya evin üzerine bu ayet 7 defa okunursa, Allah’In izni ile o meta veya ev birkaç gün içinde satılır. KARINCA DUASI  Allâhumme yâ rabbi… Read More »